12. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 06.04.2016

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-14/2016

Ilirska Bistrica, 5. 4. 2016

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

12. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 14. 4. 2016, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 28.1.2016 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 11. 2. 2016)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Predstavitev revizije projekta za izgradnjo mrliške vežice Šembije

poročata: župan in Nataša Đukić Vasić, Krasinvest d.o.o. Sežana

 

4. Imenovanja in odstopi:

- imenovanje nadomestnega člana v svet javnega zavoda Osnovna šola Antona Žnidaršiča

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov

  ugotovitveni sklepi o odstopih članov delovnih teles:

- odstop člana Odbora za urejanje prostora in infrastrukturo

- odstop članice Statutarno pravne komisije

- odstopa članice Odbora za družbene dejavnosti

poroča: Igor Batista, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

5. Seznanitev z odprtjem nove postavke Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

6. Dodelitev enkratne denarne socialne pomoči

poročata: župan in Erika Vrh, svetovalka

 

7. Plačilo storitve bivanja in oskrbe izven mreže javne službe

poročata: župan in Erika Vrh, svetovalka

 

8. Premoženjskopravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja Oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

9. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 (odlok)

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

10. Vprašanja in pobude

 

Osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 ste člani občinskega sveta že prejeli.

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                                                              Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

                                                                                             

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

ar©tur