14. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 23.06.2016

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-28/2016

Ilirska Bistrica, 22. 6. 2016

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

14. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 30. 6. 2016, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 26. 5. 2016 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 9. 6. 2016) in zapisnika o izvedbi 5. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 31. 5. 2016 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 9. 6. 2016)

2. Pregled realizacije sklepov

3. Delovanje Gimnazije Ilirska Bistrica

poročajo: župan, Helena Posega Dolenc, direktorica Šolskega centra Postojna in Gorazd Brne, vodja enote Gimnazije Ilirska Bistrica

4. Kadrovske zadeve:

- imenovanje nadomestnega člana odbora za družbene dejavnosti

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica

poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5. Obravnava Lokalnega programa za kulturo Občine Ilirska Bistrica 2016-2019

poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

6. Obravnava osnutka Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

poročajo: župan, Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Patricija Jelenič, svetovalka

7. Premoženjskopravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Patricija Jelenič, svetovalka

8. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

        

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur