16. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 22.09.2016

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                              

Občinski svet

 

Številka: 011-41/2016

Ilirska Bistrica, 21. 9. 2016

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

16. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 29. 9. 2016, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 28. 7. 2016 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 5. 8. 2016)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

- imenovanje namestnika predsednika odbora za urejanje prostora in infrastrukturo;

- imenovanje uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«;

- imenovanje predstavnika Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Doma starejših občanov Ilirska Bistrica

- imenovanje v.d. direktorja TIC Ilirska Bistrica

poročata: župan in Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Obravnava Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska Bistrica

poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

5. Obravnava Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

6. Premoženjskopravne zadeve

poroča: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

7. Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/2016)

poročata: župan in Vanja Iskra, računovodja

 

8. Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2016

poročata: župan in Vanja Iskra, računovodja

 

9. Vprašanja in pobude

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2016 je bilo članom občinskega sveta vročeno na 15. seji občinskega sveta 28. 7. 2016 ali poslano po pošti 29. 7. 2016.

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci posameznih točk dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur