20. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 31.05.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                              

Občinski svet

 

Številka: 011-30/2017-1

Ilirska Bistrica, 30. 5. 2017

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

20. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 8. 6. 2017, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 6. 4. 2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 20. 4. 2017) in zapisnika 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 23. 5. 2017                   

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

- imenovanje nadomestnega člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in odbora za urejanje prostora in infrastrukturo

- imenovanje nadomestnega člana predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

- imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica

- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Center za socialno delo Ilirska Bistrica

poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcih v občini Ilirska Bistrica

poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

5. Obravnava vlog za podelitev koncesije na primarni ravni za področje zobozdravstva

poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

6. Premoženjskopravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

7.  Predstavitev problematike ČN Šembije (gradivo boste prejeli na seji)

poroča: župan

 

8. Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/2016) in Odlokom o Rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/2017)

poročata: župan in Tanja Šajina, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9. Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (osnutek navedenega odloka ste člani občinskega sveta prejeli na 19. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica 6. 4. 2017 oziroma po pošti poslani 7. 4. 2017)

poročata: župan in Tanja Šajina, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

10. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                                           Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci posameznih točk dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur