9. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 10.10.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-47/2017-1

Ilirska Bistrica, 10. 10. 2017

 

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

9. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                                            ki bo v ČETRTEK, 12. 10. 2017, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Izvolitev treh elektorjev in določitev ene kandidature za člana državnega sveta  - predstavnika lokalnih interesov

poročata: župan in Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                                        Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

ar©tur