25. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 07.02.2018

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

Številka: 011-8/2018-1

Ilirska Bistrica, 6. 2. 2018

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

25. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 15. 2. 2018, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 21. 12. 2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 29. 12. 2017), zapisnika 8. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 8. 1. 2018 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 17. 1. 2018)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Premoženjsko pravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

4. Kadrovske zadeve

poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

5. Določitev višine subvencije Občine Ilirska Bistrica za izvajanje storitve Pomoč družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Ilirska Bistrica

poročata: Erika Vrh, svetovalka, Kristina Zadel Škrabolje, direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica

 

6. Predlog za sprejem obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu za Občino Ilirska Bistrica

poročajo: župan, Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o. Ajdovščina in Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

 

7. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

8. Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2018

poročata: Luka Špilar, svetovalec

 

9. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, odbora za urejanje prostora in infrastrukturo ali statutarno pravne komisije, prejeli s sklicem seje posameznega delovnega telesa občinskega sveta.

 

                                                                                                       Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

VABLJENI:                                                                                                                              

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur