26. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 13.04.2018

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

Številka: 011-18/2018-1

Ilirska Bistrica, 12. 4. 2018

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

26. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 19. 4. 2018, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 15. 2. 2018 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 1. 3. 2018) in zapisnika 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 6. 4. 2018

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve

poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2018

poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

5. Zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcih v občini Ilirska Bistrica

poročata: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti in Luka Špilar, svetovalec

 

6. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

poroča: Boštjan Primc, višji svetovalec

 

7. Predstavitev ekonomske analize Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Ilirska Bistrica

poroča: Boštjan Primc, višji svetovalec

 

8. Premoženjsko pravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

9. Obravnava pobude za razpis referenduma o ustanovitvi nove krajevne skupnosti

     poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka         

 

10.  Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018)

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

11.  Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

12. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

Osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 30. 3. 2018.

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

 

VABLJENI:                                                                                                                              

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur