28. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 26.09.2018

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

Številka: 011-36/2018-1

Ilirska Bistrica, 25. 9. 2018

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

28. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v SREDO, 3. 10. 2018, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.   Pregled in potrditev zapisnika z nadaljevanja 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 14. 6. 2018, zapisnika 27. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 14. 6. 2018 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslana po pošti 22. 6. 2018), zapisnika 10. korespondenčne seje, ki je bila sklicana 26. 6. 2018 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 3. 7. 2018), zapisnika 11. korespondenčne seje, ki je bila sklicana 5. 7. 2018 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 12. 7. 2018) in zapisnika 10. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 6. 9. 2018 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 17. 9. 2018)

 

2.   Pregled realizacije sklepov

 

3.   Kadrovske zadeve:

- imenovanje v.d. direktorja Javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica

- imenovanje direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4.   Premoženjsko pravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

5.   Obravnava Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročajo: župan, Uroš Košir in Brigita Avbelj, LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

 

6.   Obravnava osnutka Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Ilirska Bistrica

poroča: Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

7.   Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2018

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

8.   Obravnava osnutka Odloka o rebalansu I proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9.   Vprašanja in pobude

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2018 ste člani občinskega sveta prejeli s pošto poslano 26. 7. 2018. Osnutek Odloka o rebalansu I proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, odbora za urejanje prostora in infrastrukturo ali statutarno pravne komisije, prejeli s sklicem seje posameznega delovnega telesa občinskega sveta.

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

                                                                                                     Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

VABLJENI:                                                                                                                              

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur