2. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.01.2019

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-1/2019

Ilirska Bistrica, 16. 1. 2019

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

2. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 24. 1. 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.  Pregled in potrditev zapisnika 1. seje občinskega sveta z dne 10. 12. 2018 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 18. 12. 2018)

 

2.  Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

poroča: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

      

3.  Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                                                Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

 

 

 

 

 

ar©tur