Facebook

6. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 28.05.2019

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-25/2019

Ilirska Bistrica, 28. 5. 2019

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

6. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 6. 6. 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.    Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18. 4. 2019 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 26. 4. 2019) in zapisnika o izvedbi 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 25. 4. 2019 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 15. 5. 2019)

 

2.    Pregled realizacije sklepov

 

3.    Premoženjskopravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

4.    Obravnava osnutka Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica

poročata: župan in Luka Špilar, svetovalec

 

 5.    Obravnava Sprememb Tržnega reda javne tržnice v občini Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročata: Emil Rojc, župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

  6.    Obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta   Občine Ilirska Bistrica

poročata: Emil Rojc, župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

7.    Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

                                                                                             

                                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur