7. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 03.07.2019

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-31/2019

Ilirska Bistrica, 3. 7. 2019

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

7. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 11. 7. 2019, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 6. 2019 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 18. 6. 2019)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve

- izdaja soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

- imenovanje direktorja TIC Ilirska Bistrica

poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4.  Obravnava investicijske dokumentacije operacije Povezovalni vodovod  Ilirska Bistrica – Rodik - gradivo 1. del, 2. del, 3. del. 4. del, 5. del, 6. del, 7. del

poročata: Emil Rojc, župan in Blaž Malenšek, Krasinvest, d.o.o., Sežana

 

5. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

poročata: Emil Rojc, župan in Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o. Ajdovščina

 

6. Obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica

poročata: Anže Godec, Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o.

 

7. Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica

poroča: Patricija Jelenič, svetovalka

 

8. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19)

poroča: župan

 

9.  Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                                                              Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur