10. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 19.02.2020

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-7/2020

Ilirska Bistrica, 19. 2. 2020

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

10. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 27. 2. 2020, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 12. 12. 2019 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 23. 12. 2019)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

- imenovanje predsednika odbora za gospodarstvo in finance

poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Obravnava sklepa o razveljavitvi Popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 47/19) - hitri postopek

poročata: župan in Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o. Ajdovščina

 

5. Obravnava Dopolnjenega programa izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2019-2022

poroča: Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

 

6. Premoženjskopravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

7. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019)

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

8. Obravnava Odloka o preimenovanju dvoran v Domu na Vidmu - hitri postopek

poroča: župan

 

9.  Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                                                  Emil Rojc, županObčine Ilirska Bistrica, l. r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

ar©tur