14. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 24.11.2020

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-37/2020-1

Ilirska Bistrica, 24. 11. 2020

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20-ZIUOOPE), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

14. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 3. 12. 2020, ob 17.00 uri

v veliki predavalnici družbe TIB STORITVE d. o. o., Šercerjeva cesta 17, Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 24. 9. 2020 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 8. 10. 2020)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

     - imenovanje namestnika predsednice Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

     - imenovanje kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Kopru

     poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

5. Premoženjskopravne zadeve

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

6. Obravnava Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

7. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

8. Obravnava osnutka Statuta Občine Ilirska Bistrica

     poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka za pravne zadeve

 

9. Obravnava osnutka Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

     poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka za pravne zadeve

 

10. Obravnava idejne zasnove objekta »Športni park Trnovo«, Studio3 d. o. o. Ajdovščina

     poroča: župan

 

11. Obravnava predloga postopkov hranjenja premične kulturne dediščine za območje občine Ilirska Bistrica

     poročata: župan in Ivan Simčič, član Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 

12. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 129/20)

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

13. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

14. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

15. Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2021

     poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

16. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                                                Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO,

- novinarji.

ar©tur