3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 07.03.2022

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

 

Občinski svet

 

 

Številka: 011-6/2022-1

Ilirska Bistrica, 7. 3. 2022

 

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

S K L I C U J E M

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo izvedena v SREDO, 9. 3. 2022, ob 17. uri

na daljavo preko videokonference ZOOM

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

  1. Predlog sklepa o donaciji

      poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

Gradivo za sklic 3. izredne seje.docx

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

Prosimo, da si gradivo za sejo občinskega sveta shranite na trdi disk vašega prenosnega računalnika.

 

                                                                                               Emil Rojc, župan

Občine Ilirska Bistrica, l.r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednica NO.

 

 

ar©tur