22. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 22.03.2022

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-12/2022

Ilirska Bistrica, 22. 3. 2022

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

22. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 31. 3. 2022, ob 17.00 uri

v večnamenskem prostoru v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, v avli desno

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 3. 2. 2022 in zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 9. 3. 2022  

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Obravnava Strategije vzpostavitve pametne občine Ilirska Bistrica

     poročajo: župan, Boštjan Primc, vodja oddelka za razvojne projekte in dr. Tilen Gorenšek, IPM Digital, Ljubljana

 

4. Premoženjskopravne zadeve

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

5. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. – hitri postopek

     poroča: župan

 

6. Obravnava Sprememb in dopolnitev Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. – hitri postopek

     poroča: župan

 

7. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poroča: župan

 

8. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 181/21)

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 – hitri postopek

     (Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 je objavljen na spletni strani: https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/proracun/ )

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

10. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

Prosimo, da si gradivo za sejo občinskega sveta shranite na trdi disk vašega prenosnega računalnika.

 

                                                                                                                      Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO.

 

 

ar©tur