Facebook

1. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 06.12.2022

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                       

Občinski svet

 

Številka: 011-44/2022

Ilirska Bistrica, 6. 12. 2022

 

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 12. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 189/2020) ter 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

1. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                            ki bo v TOREK, 13. 12. 2022, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.    Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

 

2.    Poročilo občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Ilirska Bistrica

       poroča: Srečko Ritonja, predsednik občinske volilne komisije

 

3.    Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana

 

4.    Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta

 

5.    Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

 

6.    Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Prosim vas, da s seboj prinesete osebni dokument in potrdilo o izvolitvi, ki ste ga prejeli od Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica in izpolnjene priložene obrazce.

Morebitno odsotnost sporočite Sabrini Pirih, višji referentki, na telefonsko številko (05) 71 12 303.

Priloženo vam pošiljamo Statut Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS št. 189/2020), Poslovnik Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS št. 189/2020) in Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 39/2019).

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- občinska volilna komisija.

 

ar©tur