2. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 18.01.2023

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINSKI SVET OBČINE ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 011-2/2023-1

Ilirska Bistrica, 18. 1. 2023

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 189/2020) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 189/2020)

 

                                                                         S K L I C U J E M

                                         2. redno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                    ki bo v ČETRTEK, 26. 1. 2023, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 

2.  Pregled in potrditev zapisnika 1. seje občinskega sveta z dne 13. 12. 2022

 

3.  Obravnava in sprejem poročila o realizaciji sklepov

 

4.  Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

poroča: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

      

5.  Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

Morebitno odsotnost sporočite po telefonu na številko (05) 71 12 303 ali na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                     Dr. Gregor Kovačič, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava.

ar©tur