Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin 829 in 833 obe k.o. Dolnji Zemon

Objavljeno dne 28. junij 2019

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

                                                                 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin:

 - zemljišče parc. št. 829 k.o. 2541 Dolnji Zemon (ID znak: parcela 2541 829). Cena za navedeno nepremičnino je 610,61 EUR.

- zemljišče parc. št. 833 k.o. 2541 Dolnji Zemon (ID znak: parcela 2541 833). Cena za navedeno nepremičnino je 544,37 EUR.

Za prodajo predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica. Kupnina mora biti plačana na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna  v roku 30 dni od izdaje računa; plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je 20 dni od objave na spletni strani tj. do vključno 18.07.2019. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Marko Tomažič,  05/7112 326.

Župan ali oseba ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Številka: 478-61/2017

Datum: 18.06.2019

                                                                                               

                                                                                                          Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                                       Župan

                                                                                                                      Emil Rojc

Na prejšnjo stran