Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. Jablanica

Objavljeno dne 28. junij 2019

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

                                                            NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin:

 - zemljišče parc. št. 1442 k.o. 2543 Jablanica (ID znak: parcela 2543 1442). Cena za navedeno nepremičnino je 207,00 EUR.

- zemljišče parc. št. 1441/3 k.o. 2543 Jablanica (ID znak: parcela 2543 1441/3). Cena za navedeno nepremičnino je 863,00 EUR.

- zemljišče parc. št. 1441/4 k.o. 2543 Jablanica (ID znak: parcela 2543 1441/4). Cena za navedeno nepremičnino je 94,00 EUR.

- zemljišče parc. št. 1324/6 k.o. 2543 Jablanica (ID znak: parcela 2543 1324/6). Cena za navedeno nepremičnino je 1107,00 EUR.

Za prodajo predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica. Kupnina mora biti plačana na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna  v roku 30 dni od izdaje računa; plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je 20 dni od objave na spletni strani tj. do vključno 18.07.2019. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Marko Tomažič,  05/7112 326.

Župan ali oseba ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.   

Številka: 478-73/2016, 478-68/2016, 478-25/2018

Datum: 19.06.2019

                                                                            

                                                                                                    Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                               Župan

                                                                                                             Emil Rojc

Na prejšnjo stran