Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v občini Ilirska Bistrica

Objavljeno dne 01. april 2019

V zadnjem času se preko družabnega omrežja Facebook širijo različne informacije (dezinformacije) o zbiranju, prevozu in plačilu komunalnih odpadkov. Na podlagi »Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Ilirska Bistrica« je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 7. seji dne 2.7.2015 sprejel »Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov«.

V zadnjem času se preko družabnega omrežja Facebook širijo različne informacije (dezinformacije) o zbiranju, prevozu in plačilu komunalnih odpadkov. Na podlagi »Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Ilirska Bistrica« je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 7. seji dne 2.7.2015 sprejel »Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov«.

Skladno z 2. odstavkom 11. člena Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov je za občane Občine Ilirska Bistrica, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, odlaganje odpadkov v zbirnem centru Globovnik brezplačno dvakrat letno, in sicer v količini avtomobilske prikolice do 250kg. To velja ob predložitvi poravnane položnice za komunalne odpadke za pretekli mesec. Pri teh merilih smo maksimalno tolerantni in sprejemamo vse sortirane odpadke iz gospodinjstev.

Količine, ki so večje od navedene, se v zbirnem centru prevzame, stehta in zaračuna po veljavnem ceniku. Vsak, ki pripelje odpadke v zbirni center, je evidentiran, izvajalec pa pregleda in stehta dostavljene odpadke. Lastnik pod nadzorom izvajalca javne službe odloži posamezne frakcije odpadkov v namenske zabojnike, ki so primerno označeni s klasifikacijsko številko in nazivom odpadka.

Na podlagi 16. člena Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov je zbiranje in odvoz odpadkov za pravne osebe obvezen in se opravlja na podlagi medsebojne pogodbe med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem javne službe. V pogodbi se določi način in vrednost ravnanja z odpadki glede na dejavnost pravne osebe, število zaposlenih, površino poslovnih objektov in vrsto odpadkov, ki nastajajo pri povzročitelju odpadkov. Pravna oseba je dolžna na podlagi lastnih podatkov zahtevati primerno velikost zabojnika (razpon velikosti od 8l do 7m3) za ostanek komunalnih odpadkov in zabojnika za mešano odpadno embalažo. V kolikor ugotovi, da je zabojnik prevelik ali premajhen, le-tega zamenja z manjšim ali večjim. Pri tem mora pravna oseba podati pisno izjavo, v kateri navede razloge za zmanjšanje ali povečanje velikosti zabojnika. Društva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti lahko podajo izjavo, da ne ustvarjajo odpadkov, na podlagi katere so oproščeni stroškov odvoza odpadkov. Odvoz prekoračene količine ostanka komunalnih odpadkov in mešane odpadne embalaže se lahko odda v tipskih vrečah, ki se jih predhodno nabavi na JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.. Cena odvoza se določi na podlagi veljavnega cenika.

Uporabnik storitev zbiranja in prevoza odpadkov se lahko pritoži na izvajanje storitve, in sicer na pravilnost, vsebino in pravočasnost opravljene storitve. Reklamacije lahko rešuje po telefonu ali osebno pri pristojnem strokovnem sodelavcu na sedežu družbe. Prav tako lahko naslovi pisno pritožbo po klasični ali elektronski pošti (info@kp-ilb.si).

Cenik storitev ravnanja z odpadki za pravne osebe je objavljen na naši spletni strani (http://www.kp-ilb.si) pod rubriko Ceniki Cenik storitev ravnanja z odpadki za pravne osebe.

V bodoče si želimo, da bi se občani naše občine s kakršnimikoli vprašanji, ki zadevajo bodisi problematiko ravnanja z odpadki bodisi katerokoli drugo zadevo, ki je v pristojnosti javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., obrnili direktno na nas preko katerega koli dosegljivega kontaktnega naslova. Z veseljem se bomo z vami pogovorili o morebitnih nejasnostihin odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.

 

JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Na prejšnjo stran