Odločba o vzpostavi grajenega javnega dobra na parc. št. 414/25,414/18, 409/3 in 408/1 vse k.o. Trnovo

datum: 09.07.2018

kategorija: Uradne objave

ar©tur