Odločba javno dobro

datum: 23.10.2019

kategorija: Novice

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

OBČINSKA UPRAVA

OBČINE ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 371-152/2019-5

Datum: 22.10.2019

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10),  3. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-19/2010 in 478-93/2012, sprejetega na 6. seji dne 28.5.2019, v upravni zadevi vpisa zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

  1. Spodaj navedene nepremičnine v k.o. 2579 Podgrad,

Zap. št.

Parc. št.

1

1260/11

2

1261/9

3

1260/1

4

1248/2

 

so zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica in so javno dobro ter se jim vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

    Na nepremičninah citiranih v 1. točki te odločbe, se po pravnomočnosti te odločbe v zemljiški knjigi vpiše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
  1. Stroški v tem postopku niso nastali.

 

Obrazložitev:

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/2017) v svojem 3. členu opredeljuje grajeno javno dobro lokalnega pomena, in sicer pravi, grajeno javno dobro so zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena.

 

Občina Ilirska Bistrica je sprejela Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 67/2018), v katerem je uredila občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe. Občinske ceste se skladno z 2. členom Odloka kategorizirajo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP).

 

V 7. členu Odloka, ki podrobneje določa javne poti v naseljih in med naselji, so pod zap. št. 157. in 167. navedene številke cest JP 636282 in JP 636341. Nepremičnine parc. št. 1260/11, 1261/9 in 1260/1, vse k.o. 2579 Podgrad, v naravi predstavljajo del javne poti JP 636341. Nepremičnina parc. št. 1248/2 k.o. 2579 Podgrad, pa del javne poti JP 636282. 

 

V  skladu z 245. členom Zakona o urejanju prostora, se na nepremičninah predlaga vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, saj zakon določa pridobitev takega statusa na nepremičninah s sprejetjem sklepa občinskega sveta na zahtevo župana.

 

Pri navedenih nepremičninah, je v zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica za Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

 

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na svoji 6. seji dne 28.5.2015 sprejel sklep št. 478-19/2010 in 478-93/2012 (Uradni list RS, št. 62/19), in sicer, da se na navedenih nepremičninah po odkupu, v zemljiški knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

Po sprejetju sklepa občinskega sveta, občinska uprava izda po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo za pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na omenjenih nepremičninah in jo po pravnomočnosti pošlje zemljiški knjigi, da se pri navedenih nepremičninah vpiše zaznamba grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.

 

Naslovni organ je na podlagi podanega in uvodoma cit. določil odločil, kot izhaja iz izreka te odločbe.

 

S tem je odločba utemeljena.

 

Vročitev te odločbe se v skladu s 94.členo Zakona o splošnem upravnem postopku  (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in  82/13) izvede z javnim naznanilom na oglasni deski organa in na spletni strani organa, ki je to odločbo izdal.

 

Odločba je po 23. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) takse prosta. Drugi stroški v postopku niso nastali.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva, ko se šteje, da je bilo javno naznanilo vročeno.  Pritožba se lahko vloži pisno, pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Ilirska Bistrica, Urad župana, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.  O pritožbi bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica.

Pritožnik mora natančno opredelite razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.

Za pritožbo je potrebno plačati 18,10 EUR upravne takse po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš).

 

Taksa se lahko plača z nakazilom na račun št. 0123-8438-0309-183, referenca št. 11 75370-7111002-2019 ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica (v gotovini ali s plačilno/kreditno kartico). Če bo taksa plačana z nakazilom, je potrebno pritožbi priložiti potrdilo o plačilu upravne takse (plačilni nalog BN02, obdelan s strani banke/pošte ali izpisek razčlenitve prometa denarnih sredstev ali spletno potrdilo o opravljenem plačilu, iz katerega je sta razvidna datum in ID plačila).

 

 

Postopek vodila:                                            Vodja Odd. za gospodarsko infrastrukturo     

Damijana Pugelj, mag.upr.ved                      Občine Ilirska Bistrica

Svetovalka II                                                  Dragica Kastelic Boštjančič

 

 

 

 

VROČITI:

  • Z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica

 

PO PRAVNOMOČNOSTI

  • Zemljiška knjiga
ar©tur