Javna dražba za prodajo zemljišča 922/41 k.o. Trnovo

datum: 27.11.2018

kategorija: Uradne objave

skica parcel

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 352-4/2017 z dne 29.09.2017 objavlja

 

Javno dražbo za

prodajo nepremičnine

 

Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel. št. 7141-361, faks 7141-284.

 

Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine- zemljišča po metodi javne dražbe

 

Opis predmeta prodaje:

 

Zap. št.

Vrsta nepremičnine

K.o.

Parc. št.

Površina

1.

zemljišče

Trnovo

922/41

3348

 

 

 

Nepremičnina je na prodaj po sistemu videno – kupljeno.

 

Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

 

Zap. št.

Vrsta nepremičnine

K.o.

Parc. št.

Izklicna vrednost (EUR)

1.

zemljišče

Trnovo

922/41

64.817,28

 

 

Za nepremičnino lahko dražitelji dvigajo izklicno vrednost za najnižji znesek 1000,00 €. Kupec nosi ob nakupu tudi vse stroške povezane z izvedbo pravnega posla (cenitev, overitev, davek na dodano vrednost, zemljiškoknjižni predlog….). Stroški se plačajo ob podpisu pogodbe oz. ob overitvi in vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo.

 

Višina varščine: Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 5000,00 €. Varščina mora biti vplačana najpozneje 3 dni pred začetkom javne dražbe in sicer najkasneje do 9.00 ure dne 15.12.2018. Znesek varščine se nakaže na transakcijski račun št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo-zemljišče parc. št. 922/41 k.o. Trnovo«.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bodo zneski vplačanih varščin vrnjeni brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe.

 

Način in rok plačila kupnine: Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, v 8 (osmih) dneh od izdaje računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.

 

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v torek, 18.12.2018, ob 09.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Ilirska Bistrica (Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica). Ponudniki morajo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava ter potrebna dokazila (pod 8. točko) morajo prispeti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, najkasneje do 13.00 ure dne 17.12.2018,  (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti).

 

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Dražitelji morajo najpozneje do 13.00 ure dne 17.12.2018,  (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti) predložiti:

 1. izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni, oz. fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe),
 2. matično in telefonsko številko,
 3. notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
 4. dokazilo o plačilu varščine, iz katerega je zraven plačila, ki mora biti izvedeno do 9.00 ure dne 15.12.2018 razviden predmet nakupa ter priložena celotna številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine,
 5. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
 6. potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).

 

Pogoji in pravila javne dražbe:

 1. Dražbo bo vodila komisija, imenovana s strani župana.
 2. Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do 13.00 ure dne 17.12.2018, (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti), prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod 7. točko).
 3. Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.
 4. Dražitelj na dražbi izkaže svojo istovetnost z osebnim dokumentom (osebna izkaznica ali potni list).
 5. Po prijavi na dražbo, pa do zaključka draženja nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oz. če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.
 6. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana nova višja ponudba.
 7. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ali več dražiteljev za nepremičnino ponudijo enako izklicno vrednost ali ceno, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.
 8. Če je dražitelj samo eden, ki sprejme izklicno vrednost, je premoženje prodano za izklicno vrednost.
 9. Izklicna vrednost oz. cena stvarnega premoženja se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe izklicne vrednosti in cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista vrednost oz. cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je vrednost oz. cena izklicana trikrat, komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
 10. Javna dražba se glede predmeta prodaje šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
 11. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe).
 12. Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
 13. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
 14. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo bo kupcu izročeno po prejemu celotne kupnine.

 

Informacije in obvestilo: Za dogovore o ogledu nepremičnine in za vsa dodatna pojasnila o nepremičninah, ter za ostale informacije, vključno s podrobnejšimi pogoji javne dražbe, lahko interesenti pokličejo na tel. št. 71 12 326 Marko Tomažič oz. pišejo na e naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

Opozorilo:

Župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Dražiteljem se povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in morebitne vplačane varščine.

 

 

Občina Ilirska Bistrica

 

ar©tur