Namera za oddajo zemljišča parc. št. 2 k.o. Podgraje v zakup

datum: 07.06.2021

kategorija: Uradne objave

Številka: 478-94/2021

Datum: 07.06.2021

 

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za zakup nepremičnine:

 - zemljišča parc. št. 2 k.o. Podgraje (ID znak: parcela 2545 2) za dobo 5 let.  Letna zakupnina znaša 295,14 €.

 

 

Za zakup predmetne nepremičnine bo sklenjena zakupna pogodba. Zakupna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je 20 dni od objave na spletni strani tj. do vključno 28.06.2021. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

 

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa zakupnika ter stroške vpisa zakupa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Marko Tomažič,  05/7112 326.

 

Župan ali oseba ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

PONUDBA I.docx

                                                                                                

Občina Ilirska Bistrica

 

 

ar©tur