Odločba o vpisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št.1967/1 k.o. Trnovo

datum: 17.08.2021

kategorija: Uradne objave

ar©tur