Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

datum: 05.10.2021

kategorija: Uradne objave

Številka: 478-7/2010

Datum: 27.09.2021

 

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za zamenjavo nepremičnin:

 - zemljišč parc. št. 828/9 k.o. Pregarje (ID znak 2565 828/9) v vrednosti 150,60 € v lasti Občine Ilirska Bistrica,  in parc. št. 820/27 k.o. Pregarje (ID znak 2565 820/27) v vrednosti 174,70 €.

 

 

Za zamenjavo predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je 20 dni od objave na spletni strani tj. do vključno 25.10.2021.Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

 

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa lastninskih pravic v zemljiško knjigo.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Marko Tomažič,  05/7112 326.

 

Župan ali oseba ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

PONUDBA NA NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE.docx                                                                                                

Občina Ilirska Bistrica

ar©tur