Facebook

Namera za prodajo zemljišča 2056/85 k.o. Snežnik

datum: 18.02.2022

kategorija: Uradne objave

Številka: 478-218/2021

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/1879/1861/20 - ZDLGPE175/20 - ZIUOPDVE), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), ter sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-55/2021 z dne 01.04.2021 Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

NAMERO O PRODAJI STVARNEGA PREMOŽENJA

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

Predmet prodaje stvarnega premoženja je zemljišče 2056/85 k.o. Snežnik brez stavbe:

 

parc. št. in k.o.

najnižja ponudbena cena - kupnina

 

površina (m2)

2056/85  k.o. Snežnik

16.112,00 €

637

 

 

Na navedeni parcelni številki je vknjižena služnostna pravica za dostop, gradnje, izkopa, obratovanja in vzdrževanja, nadzora, obnove in rekonstrukcije elektrokabla za nizkonapetostno in srednjenapetostno 20kV podzemno elektroenergetsko distribucijsko omrežje, elektroenergetskih hišnih priključkov in razdelilno merilnih omaric oz. vseh elektroenergetskih naprav v korist družbe  Elektro primorska podjetje za distribucijo električne energije d.d. Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica.

 

Kupnina ne vsebuje pripadajočega davka na dodano vrednost v višini 22%.

 

Kupnina mora biti plačana na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, v roku 30 dni od izdaje računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče, na katerem stoji stavba, ki ni predmet prodaje. Zemljišče pod stavbo je bilo dano v najem za določen čas, prodajalec pa najema ne namerava podaljšati, oz. skleniti nove najemne pogodbe za zemljišče. Stavbo, ki ni predmet prodaje, mora najemnik oz. uporabnik v primeru, da ne postane lastnik parcele odstraniti. Pravico  odstranitve stavbe uveljavlja novi lastnik parcele.

 

Najemnik oz. uporabnik ima na zemljišču predkupno pravico (predkupni upravičenec). V primeru, da bo prodajna pogodba sklenjena z drugo osebo kot s predkupnim upravičencem, kupec kot novi lastnik vstopi v najemno razmerje, v kolikor in dokler je to veljavno, na mesto najemodajalca, in po prenehanju najemnega razmerja od najemnika sam uveljavlja pravico do odstranitve stavbe.

 

Kupec mora v ponudbi na namero izjaviti, da bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe prodajalcu predložil pred notarjem ali upravno enoto overjeno pisno izjavo predkupnega upravičenca kot lastnika stavbe, ki stoji na zemljišču, ki je predmet prodaje, da zoper Občino Ilirska Bistrica ne bo uveljavljal nobenih zahtevkov, povezanih z imetništvom, lastništvom ali vlaganji v stavbo ali zemljišče, in se vsakršnim tovrstnim zahtevkom odpoveduje. Z oddajo ponudbe kupec potrjuje, da je seznanjen, da brez predložitve ustrezne izjave predkupnega upravičenca prodajna pogodba ne bo sklenjena.  

 

Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške DDV v višini 22% od vrednosti kupnine, strošek notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu in stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo v njegovo korist.

 

Za prodajo navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka za oddajo ponudbe te namere, ki je objavljena na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je do vključno 10.03.2022.

 

Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

 

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

V primeru uveljavljanja predkupne pravice najemnika oz. uporabnika zemljišča, bo pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem pod enakimi pogoji, kot jih bo ponudil najboljši ponudnik.

 

Če predkupni upravičenec ne odda ponudbe po tej nameri, če odkloni ponujeno sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogojih kot najboljši ponudnik, oz. če ne pristopi k njeni sklenitvi ali morebiti že sklenjene prodajne pogodbe ne izpolni ali je ne izpolni pravočasno, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.

 

Če prodajalec do poteka roka za oddajo ponudb ne prejme nobene ponudbe, oz. če iz katerega koli razloga neposredna pogodba ne bi bila sklenjena z nobenim ponudnikom, se bo prodaja predvidoma takoj nadaljevala, bodisi samostojno bodisi v kompletu z drugimi nepremičninami, z eno od drugih prodajnih metod po presoji prodajalca (javna dražba, javno zbiranje ponudb ipd.).

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Marko Tomažič.

 

Župan ali oseba, ki jo župan za to pooblasti, lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti in brez utemeljitve ustavi postopek prodaje.

 

 

Občina Ilirska Bistrica

ar©tur