Gospodarske javne službe, infrastruktura in promet

 

Gospodarske javne službe

ODLOK O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS št. 145/2020, dne 16.10 2020

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O ZBIRANJU IN PREVOZU KOMUNALNIH ODPADKOV , Uradni list RS št. 59/2017, dne 27.10.2017

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O ZBIRANJU IN PREVOZU KOMUNALNIH ODPADKOV, Uradni list RS, št. 22/2017, z dne 28.4.2017

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZBIRANJU KOMUNALNIH ODPADKOV v občini Ilirska Bistrica Uradni list RS, št. 22/2017, z dne 28.4.2017

POPRAVEK  PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O ZBIRANJU IN PREVOZU KOMUNALNIH ODPADKOV  Uradni list RS, št. 33/2017, dne 30.6.2017

TEHNIČNI PRAVILNIK O ZBIRANJU IN PREVOZU KOMUNALNIH ODPADKOV Uradni list RS št.54/2015, dne 20.7.2015

ODLOK O ZBIRANJU KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS št.54/2015, dne 20.7.2015

   

ODLOK O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE DOBAVE, POSTAVITVE, VZDRŽEVANJA IN IZVAJANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 2/2010, dne 5.4.2012

ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE REDNEGA VZDRŽEVANJA KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH LOKALNIH CEST IN O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 3/2003, dne 31.5.2003

ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 11/1995, dne 13.6.1995

 

Javna podjetja

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D. O. O.,Uradni list RS št. 49/2022, 8. 4. 2022

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA  JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D. O. O. ,Uradni list RS št. 49/2022, 8. 4. 2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D.O.O., Uradni list RS št. 72/2017, 15. 12. 2017

DOPOLNITVE IN SPREMEMBE STATUTA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D.O.O., Uradni list RS št. 72/2017, 15. 12. 2017

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D.O.O., Uradni list RS št. 48/2017, 8. 9. 2017

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA JAVNO PODJETJE  KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D.O.O.,Uradni list RS št. 48/2017, 8. 9. 2017

OBVEZNA RAZLAGA DOLOČBE 21. ČLENA ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D.O.O., Uradni list RS št. 34/2015, 15. 5. 2015

OBVEZNA RAZLAGA 16. ČLENA STATUTA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D.O.O., Uradni list RS št. 32/2015, 8. 5. 2015

STATUT JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o., Uradni list RS št. 42/2010, 28. 5. 2010

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o., Uradni list RS št. 38/2010, 14. 5. 2010

AKT O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA, Uradne objave Primorskih novic, št. 7/1994, dne 12.4.1994

 

Komunalna dejavnost

SKLEP O IZVRŠEVANJU ODLOKA O PLAČEVANJU KOMUNALNE PRISTOJBINE NA MEJNIH PREHODIH V OBČINI IL. BISTRICA (URADNE OBJAVE PRIMORSKIH NOVIC, ŠT. 17/95, 24/95 IN 16/96 TER URADNE OBJAVE OBČINE SNEŽNIK, ŠT. 6/99), Uradne objave Snežnika, št. 20/2006, dne 1.3.2006

SKLEP O PLAČILU KOMUNALNE TAKSE IN NADOMESTILA ZA RABO JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IL. BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 2/2005, dne 28.2.2005

ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA,Uradne objave časopisa Snežnik, št. 1/2004, dne 31.1.2004

ODLOK O TARIFNEM SISTEMU OSKRBE Z VODO IZ JAVNIH VODOVODOV NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 1/2004, dne 31.1.2004

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PLAČEVANJU KOMUNALNE PRISTOJBINE NA MEJNIH PREHODIH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 6/1999, dne 24.12.1999

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PLAČEVANJU KOMUNALNE PRISTOJBINE NA MEJNIH PREHODIH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 19/1996, dne 14.6.1996

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PLAČEVANJU KOMUNALNE PRISTOJBINE NA MEJNIH PREHODIH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 24/1995, dne 19.12.1995

ODLOK O PLAČEVANJU KOMUNALNE PRISTOJBINE NA MEJNIH PREHODIH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 17/1995, dne 19.9.1995

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI IN NALOGAH KOMUNALNE INŠPEKCIJE, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1994, dne 30.9.1994

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O ODSTRANJEVANJU IN ODLAGANJU ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1994, dne 30.9.1994

 

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda

ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

ODLOK O TARIFNEM SISTEMU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 1/2004, dne 31.1.2004

SKLEP O TAKSI ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 25/1997, dne 29.7.1997

 

Infrastruktura in promet

ODLOK O DOLOČITVI PLOVBNEGA REŽIMA NA JEZERU MOLA, Uradni list RS, št. 94/2021, dne 11. 6. 2021

ODLOK O MERILIH IN POSTOPKU ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV IN ZA IZVEDBO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2011, dne 8.11.2011

ODLOK O UREDITVI IN VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 4/2010, dne 30.6.2010

ODLOK O USTANOVITVI OBČINSKEGA REDARSTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 12/2009, dne 30.12.2009

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI IL. BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/2004, dne 29.10.2004

ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 13/2001, dne 28.2.2001

ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 3/2001, dne 18.1.2001

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O GOSPODARJENJU Z JAVNIMI POTMI, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1994, dne 30.9.1994

 

Telekomunikacije

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O VRAČILU VLAGANJ UPRAVIČENCEV V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA (UR. OBJAVE PN, ŠT. 41/2002), Uradne objave Snežnika, št. 3/2004, dne 31.5.2004

 

Ostalo

ODLOK O POSEBNI IN PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN, Uradne objave Snežnika, št. 3/2003, dne 31.5.2003

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NEPROMETNIH ZNAKIH IN PLAKATIRANJU V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/1998, dne 15.11.1998

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/1998, dne 15.11.1998

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI ILIRSKA BISTRICA , Uradni list RS, št. 22/1998, dne 20.3.1998

ODLOK O ORGANIZIRANOSTI IN IZVAJANJU LOKALNE JAVNE SLUŽBE ZA PREGLEDOVANJE, NADZOROVANJE IN ČIŠČENJE KURILNIH NAPRAV DIMNIH VODOV IN ZRAČNIKOV ZARADI VARSTVA ZRAKA NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 27/1997, dne 26.8.1997

ODLOK O NEPROMETNIH ZNAKIH IN PLAKATIRANJU V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 27/1997, dne 26.8.1997

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1994, dne 30.9.1994 - prenehal veljati (glej Odlok o javnem redu in miru, Ur. l. RS št.  22/1998)

ODLOK O PLAKATIRANJU IN POSTAVLJANJU REKLAM NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1994, dne 30.9.1994

ODLOK O OSKRBI UPORABNIKOV S PLINOM IZ OMREŽJA, Uradne objave Primorskih novic, št. 8/1993, dne 1.6.1993

ODREDBA O IZVAJANJU PREVENTIVNIH UKREPOV ZARADI ODKRIVANJA IN PREPREČEVANJA ŽIVALSKIH KUŽNIH BOLEZNI V LETU 1994, Uradne objave Primorskih novic, št. 6/1994, dne 25.3.1994

ar©tur