Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Veseli december 2009«

datum: 31.07.2009

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 (Ur. list RS št. 124/2008, z dne 30.12.2008), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica (Ur. list RS, št. 48/2009, z dne 26.6.2009), župan Občine Ilirska Bistrica objavlja

                             JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev  
»VESELI DECEMBER 2009«  v Občini Ilirska Bistrica


Predmet razpisa oziroma sofinanciranja so trije sklopi prireditev:

1. Izvedba prireditve ali niza prireditev ob praznovanju sv. Miklavža

Sofinancirana bo osrednja prireditev ali niz prireditev, organiziranih tako, da bodo prireditve pokrivale celotno območje Občine Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti primerna praznovanju sv. Miklavža.  
Prireditev oziroma niz prireditev se morajo odvijati  5. ali 6. decembra 2009.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala posamezno prireditev oziroma niz prireditev do višine 2.600 evrov oziroma v sorazmernem deležu.

Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja merila:

Pokritost s prireditvami v občini:

 • 30 točk za izvajalca, ki zagotovi niz enakih prireditev, ki bodo pokrile območje celotne občine,
 • 20 točk za izvajalca, ki zagotovi eno – osrednjo prireditev,
 • 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno - lokalno prireditev    


Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:

 • 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
 • 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev


Delež pričakovanega sofinanciranja Občine:

 • 10 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
 • 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
 • 3 točke za pričakovani sofinancerski delež nad 50%  predračunske vrednosti prireditve


Nakup daril za obdaritev otrok ni opravičljiv strošek izvedbe prireditve ali niza prireditev.


2. Izvedba prireditve ali niza prireditev ob praznovanju Božiča in Novega leta (dedek Mraz) za vse predšolske in osnovnošolske otroke Občine Ilirska Bistrica:

Sofinancirana bo osrednja prireditev ali niz prireditev, organiziranih tako, da bodo prireditve pokrivale celotno območje Občine Ilirska Bistrica.
Prireditve oziroma niz prireditev se morajo odvijati v terminu od 20. do 31. decembra 2009.

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala posamezno prireditev oziroma niz prireditev do višine 3.800 evrov v sorazmernem deležu, ki naj obsega vsaj enodnevni program:

 • popoldanski otroški program z delavnicami in lutkovno igrico ali glasbenim programom za otroke  in prihodom dedka Mraza s spremstvom (1dan) ali
 • popoldanski otroški program z lutkovno igrico (vsebinsko različna od prve) in  prihodom dedka  Mraza s spremstvom (1 dan)


Delavnice za otroke morajo spodbujati kreativnost in ustvarjalnost.

Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja merila:

Pokritost s prireditvami v občini:

 • 30 točk za izvajalca, ki zagotovi niz enakih prireditev, ki bodo pokrile območje celotne občine,
 • 20 točk za izvajalca, ki zagotovi eno – osrednjo prireditev,
 • 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno - lokalno prireditev    


Program:

 • 20 točk za izvajalca, ki zagotovi delavnice in lutkovno igrico ali glasbeni program s prihodom dedka Mraza s spremstvom,
 • 10 točk za izvajalca, ki zagotovi ali delavnice ali lutkovno igrico ali glasbeni program s prihodom dedka Mraza s spremstvom


Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:

 • 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
 • 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev


Delež pričakovanega sofinanciranja Občine:

 • 10 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
 • 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
 • 3 točke za pričakovani sofinancerski delež nad 50%  predračunske vrednosti prireditve


Nakup daril za obdaritev otrok ni opravičljiv strošek izvedbe prireditve ali niza prireditev.


3. Izvedba osrednje prireditve Silvestrovanja in spremljajočih prireditev v Ilirski  
    Bistrici

Sofinancirana bo osrednja prireditev Silvestrovanja v Ilirski Bistrici dne 31.12.2009, ki  vključuje tudi niz spremljajočih prireditev v terminu od 20. do 31. decembra.

Spremljajoče prireditve oziroma niz prireditev naj predvidoma vključujejo:

 • večerni božični koncert (1 dan) – v terminu od 20. do 24. decembra (brez vstopnine),
 • večerni zabavno-glasbeni program (1 dan) – v terminu od 26. do 30. decembra (brez vstopnine),
 • popoldanske delavnice za otroke na temo »Prihaja novo leto« v tednu od 26. do 30. decembra ali na dan 31.12.,
 • božično novoletno tržnico, katera naj se odvija na Trgu maršala Tita, predlagan termin od 20. do 30. decembra,
 • druge prireditve v času od 26. do 30. decembra,


Osrednja prireditev silvestrovanja naj:

 • bo organizirana v Ilirski Bistrici,
 • bo organizirana na primerni lokaciji,
 • se odvija vsaj od 21.00 ure do 01.00 ure naslednjega dne,
 • ima povezovalca programa,
 • vključuje gostinsko ponudbo,
 • vsebuje glasbeni program z vsaj eno glasbeno zasedbo,
 • vključuje odštevanje časa do 24.00 ure oziroma 00.00 ure,
 • ima ognjemet, ki mora trajati vsaj 5 minut (intenzivno).


Občina Ilirska Bistrica bo v ta namen sofinancirala osrednjo prireditev silvestrovanja do višine 8.000 evrov oziroma  v višini do 14.200 evrov  organizacijo  silvestrovanja z nizom  spremljajočih prireditev.

Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v istem časovnem obdobju odvijajo v občini.

Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja merila:

1.    predlagan program vključuje priznane glasbene izvajalce:

 • 30 točk prejme  program, ki vključuje  2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem prostoru,
 • 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem prostoru,


2.    predlagan program spremljajočih prireditev vključuje glasbene-kulturne izvajalce s
      področja  občine:

 • 30 točk prejmejo programi, ki vključujejo 3 ali več izvajalcev s področja občine,
 • 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 2 izvajalca s področja občine,
 • 10 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 izvajalca s področja občine,


3.    predlagan program prireditve pomeni obogatitev celovite turistične ponudbe Občine
      Ilirska Bistrica in je inovativen v primerjavi s programi decembrskih prireditev preteklih
      let:

 • 10 točk dobi program, ki v celoti izpolnjuje  pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in  izvedba tudi spremljajočih prireditev,
 • 5 točk dobi program, ki delno izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba le prireditve silvestrovanja,


4.    izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:

 • 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
 • 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev


5.   organizacija in izvedba spremljajočih prireditev:

 • 20 točk dobi prijavitelj za organizacijo božičnega koncerta,
 • 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo večernega zabavno-glasbenega programa (1 dan),
 • 10 točk dobi prijavitelj za organizacijo popoldanskih silvestrskih delavnic za otroke,
 • 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo božično novoletne tržnice,
 •  15 točk dobi prijavitelj za vsako drugo prijavljeno prireditev6. delež pričakovanega sofinanciranja Občine:

 • 20 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
 • 10 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
 • 0 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 50%  predračunske vrednosti prireditve

                    
4. Ostali pogoji kandidiranja na javni razpis:

Posamezni prijavitelj se lahko prijavi za izvedbo in sofinanciranje posamične prireditve ali vseh treh razpisanih prireditev skupaj.
Vse prireditve katerih sofinancer je Občina Ilirska Bistrica, morajo biti brez vstopnine.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v tem časovnem obdobju odvijajo v občini Ilirska Bistrica.


5. Navodila za izdelavo prijav:

Prijava mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami, finančno konstrukcijo prireditve,
 • izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
 • plan promocije in oglaševanja prireditve,  
 • podroben opis vsebine programa, po dnevih, urah, lokacijah in vsebini.Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu, je pri izvedbi prireditve (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica ali jo navesti kot sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili občine.

6. Način oddaje prijav:

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najkasneje do 25. avgusta 2009, do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka  oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis: »Javni razpis – Veseli december 2009 - ne odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.


7.    Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta  14,  6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/714 13 61, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si  .


8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri

Odpiranje ponudb bo dne 25. avgusta 2009, ob 12.00 uri . Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.

Številka: 410-203/2009
Datum: 24.07.2009

                                        ŽUPAN
                      Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

 

Razpisna dokumentacija

ar©tur