Javna ponudba za oddajo v najem in upravljanje smučišča Sviščaki

datum: 14.08.2009

kategorija: Razpisi

(Objavljeno v Ur. l. RS št. 65, z dne 14.8.2009)

OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/2007), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007 in št. 94/2007) razpisujeJAVNO  PONUDBOPredmet javne ponudbe je oddaja v najem in upravljanje smučišča Sviščaki (v nadaljevanju: smučišče Sviščaki), kar obsega:

vlečnice z opremo in dokumentacijo: vlečnico Sviščaki (št 1), vlečnico POMA (št. 3), vlečnico UDNIK (št. 5), zemljišča pod vlečnicami in funkcionalno zemljišče potrebno za uporabo vlečnic, teptalni stroj LEITNER PISTENRAUPE LH 420 komplet, garažo za teptalni stroj, opremo in inventar ter pripadajočo dokumentacijo.Smučišče Sviščaki se oddaja v najem in upravljanje za dobo največ 5 let.Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. Ponudnik mora izpolnjevati predpise in pogoje za poslovno dejavnost, za katero se oddaja v najem in upravljanje smučišče Sviščaki.Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija, razen priloge B, ki jo ponudniki lahko dobijo v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica (pritličje levo), je na razpolago na spletni strani: http://www.ilirska-bistrica.si.Upoštevane bodo popolne ponudbe na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili ter prilogami, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem in upravljanje Smučišča Sviščaki« in bodo prispele najkasneje do 28.08.2009 do 11.00 ure, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na zadnji (hrbtni) strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala vlog ponudnikov, ki imajo v najemu poslovni prostor ali zemljišče občine, vendar kršijo določila najemne pogodbe.Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni predvidoma v roku 15 dni od zaključka javne ponudbe. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v 30-ih dneh. Če pogodba ni sklenjena v navedenem roku, se šteje, da je ponudnik odstopil od pogodbe.Občina si pridržuje pravico ustaviti postopek javne ponudbe. Občina si pridržuje tudi pravico, da po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.Interesentom bo omogočen ogled smučišča Sviščaki po predhodnem telefonskem dogovoru, kontaktna oseba Marko Tomažič, tel. 05 71 41 361.Številka: 376-2/2009OBČINA ILIRSKA BISTRICA


 


Razpisna dokumentacija

ar©tur