Razpis za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica za šolsko oz. študijsko leto 2009/2010

datum: 08.09.2009

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 9. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 3/2000, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 1/2007), objavlja

 

 

 RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA

ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010

 

 

1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2009/2010 za naslednje programe in smeri izobraževanja:

1 štipendija: specialni pedagog – defektolog,

1 štipendija: doktor medicine,

1 štipendija: doktor dentalne medicine,

2 štipendiji: diplomirani inženir laboratorijske biomedicine ali diplomirani radiološki inženir ali radiološki inženir,

1 štipendija: diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok,

1 štipendija: profesor glasbe,

1 štipendija: profesor flavte,

1 štipendija: diplomirani gradbeni inženir (univerzitetni ali visokošolski program oz. bolonjska 1. stopnja) ali diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva (univerzitetni program oz. bolonjska 1. stopnja),

1 štipendija: gradbeni tehnik,

1 štipendija: elektrotehnik – energetik.

 

2. Na razpis se lahko prijavijo kandidati - dijaki in študenti, ki imajo status študenta (redni študij), imajo slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v občini Ilirska Bistrica ter povprečno oceno učnega uspeha najmanj 6,7 oziroma najmanj dober učni uspeh v zadnjem šolskem letu.   

 

3. Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti:

- izpolnjeno vlogo za pridobitev štipendije na obrazcu DZS, obr. 1,51,

- fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,

- fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,

- potrdilo o vpisu v šolskem oz. študijskem letu 2009/2010,

- dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega oz. študijskega leta,

- dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo o odmeri dohodnine za leto 2008,

- potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 2008 in

- kratek življenjepis. 

 

4. Rok za oddajo prijav je do vključno 30.09.2009.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi za podelitev štipendije.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od odločitve komisije.

 

5. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali oddajte v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na kuverti navedite »Razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2009/2010«.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 714 13 61.

 

 

Številka: 110-30/2009                                                                                                       Datum: 25.08.2009                                                      

 

                                                                                  OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                  ŽUPAN

                                                                                  Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.

ar©tur