Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2010

datum: 08.09.2009

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 9. člena  Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/2008, z dne 05.02.2008), in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 1/2009, z dne 09.01.2009) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2010

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2010.

 

Predmet javnega razpisa so naslednji programi v skupni višini 95.905 EUR:

- Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L);                                               52.942 EUR;

- Sklop II: sofinanciranje gostovanj kulturnih programov v Ilirski Bistrici (M1);14.824 EUR;                - Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2);                          4.500 EUR;

- Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3);    10.588 EUR;

- Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih,

               ali drugih podobnih svečanostih (M4);                                          5.639 EUR;

- Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N)                                                       7.412 EUR.

 

V sklopu št. II: sofinanciranje gostovanj kulturnih programov v Ilirski Bistrici (M1) se za gostovanja domačih društev izven meja naše Občine nameni največ 4.235 EUR, pri čemer se iz tega sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata jesen, Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in reviji pihalnih godb Kraške godbe.

 

V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira Premska srečanja do višine 2.646 EUR, od katerih se 1.325 EUR nameni kot nagrada za najboljše literarno delo.

 

V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4) se sofinancira naslednje prireditve do višine:

 

- Dan upora proti okupatorju                1.123 EUR,

- Prvi maj – praznik dela                      2.266 EUR,

- Dan državnosti                                 1.125 EUR,

- Dan samostojnosti                           1.125 EUR,

 

Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:

-       prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;

-       prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni razpis, in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.

 

2. POGOJI IN MERILA

Na razpis se lahko prijavijo:

-       kulturna društva,

-       ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,

-       zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,

-       javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,

-       samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.

 

 

 

 

Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

-       da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo),

-       da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,

-       da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,

-       imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,

-       imajo urejeno evidenco o članstvu,

-       da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

-       da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,

-       posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,

-       posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

 

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni:

-       na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.

-       Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri (3) izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.

-       uskladiti termine programov z območno izpostavo JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na več lokacijah.

V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem sredstva ne izplačajo.

 

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

 

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Vloga mora vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog).

 

4. NAČIN  IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 02.10.2009 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

 

Na ovojnici prijavitelj navede: »Vloga na javni razpis KULTURA 2010 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

5. KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

 

 

6. ODPIRANJE PONUDB IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Odpiranje ponudb bo dne 05.10.2009 ob 08.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, da so prispele vloge na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 714 13 61.

 

 

Številka: 410-226/2009                                                                                                          Datum:  31.08.2009

                                                                                  OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                  ŽUPAN

                                                                                  Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.

 

Priloge:

Razpisna dokumentacija

Obrazci

ar©tur