Natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC, za področje civilne zaščite in družbenih dejavnosti, v Oddelku za družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

datum: 20.11.2009

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica: Svetovalec za področje civilne zaščite in družbenih dejavnosti, v Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ilirska Bistrica, za nedoločen čas

Objava: 20.11.2009

Rok za prijavo: 8 dni

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC, za področje civilne zaščite in družbenih dejavnosti, v Oddelku za družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba smeri varnost in notranje zadeve – diplomirani varstvoslovec;
 • najmanj 1 leto in šest mesecev delovnih izkušenj;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • poznavanje uporabe računalnika;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat opraviti ustrezno usposabljanje, najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, na katero ga bo napotil predstojnik v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Delovno področje obsega predvsem:

Splošne naloge:

 • pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji.

Za delovno mesto so opredeljene naslednje naloge z delovnega področja civilne zaščite in požarne varnosti, in sicer:

 • samostojno opravljanje z zakonom določenih nalog v pristojnosti občine, v zvezi z organiziranjem in vodenjem na področju zaščite in reševanja ter varstva pred požari, spremljanjem nevarnosti, obveščanjem in alarmiranjem prebivalstva,
 • priprava vsega potrebnega za uskladitev z zakonodajo na področju delovanja in zagotavljanja zvez, načrtovanja in izvajanja zaščitnih ukrepov, izdelave ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja, organiziranja in opremljanja enot ter izvajanja programov usposabljanja,
 • usklajevanje programov zaščite in reševanja ter požarnega varstva z izvajalci,
 • opravljanje strokovno tehničnih opravil za občinski štab za civilno zaščito,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti, po nalogu vodje oddelka, župana ali direktorja občinske uprave.

Na delovnem mestu se izvajajo tudi naloge iz drugih področij dela Oddelka za družbene dejavnosti, kot so:

 • priprava razvojnih usmeritev, spremljanje izvajanja usmeritev in pripravo predlogov ukrepov ter pospeševanja na področju športa,
 • uresničevanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic nad občinskimi javnimi zavodi in zavodi, ki jih je ustanovila občina s področja družbenih dejavnosti predvsem na področju športa, gasilstva,
 • zagotavljanje in organiziranje izvajanja investicij in postopkov v zvezi z lastnino občine na področju družbenih dejavnosti za področje športa in gasilstva,
 • sodelovanje s humanitarnimi organizacijami in društvi,
 • druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli:

 • kandidati, ki so že delali na področju civilne zaščite in imajo izkušnje z udeležbo v akcijah, ki so potekale v času naravnih katastrof,
 • kandidati, ki so že delali na področju občinske uprave,
 • kandidati s poznavanjem priprave proračuna proračunskih porabnikov,
 • kandidati, ki imajo znanje in veščine za to delo, kot so: natančnost, sistematičnost, dobre organizacijske sposobnosti, vztrajnost.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
 • da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in

       4.pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev

          podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006), ne bodo uvrstili v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za delovno mesto svetovalec – civilna zaščita″ na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica www.ilirska-bistrica.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja. O

bvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si/

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Urbančič tel. 05 71 41 361.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

                                 Številka: 110-64/2009

                                 OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                 Župan Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.

ar©tur