JAVNI RAZPIS za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »PUST 2010«

datum: 23.12.2009

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Ur. list RS, št. 01/2009, z dne 09.01.2009) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

                                     za sofinanciranje  organizacije in izvedbe prireditve »PUST 2010«

 

 

1. Predmet razpisa   Predmet razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »PUST 2010«, v občini Ilirska Bistrica. Sofinancirana bo organizacija in izvedba osrednje prireditve »PUST 2010« v Občini Ilirska Bistrica in ostalih spremljajočih prireditev, ki naj potekajo za pustni vikend od 12. do 14. februarja 2010, kot sledi: 1.      petek, 12.02.2010 – otvoritev pustnega vikenda, s kulturno prireditvijo, sprejemom vodij domačih etnoloških skupin, razstavo in degustacijo jedi na temo pust, sobota, 13.02.2010 - sobotni popoldanski otroški karneval in večerno pustovanje za odrasle, nedelja, 14.02.2010 -  pustni karneval in povorka po ulicah Ilirske Bistrice, predstavitev ali delavnice ali druge aktivnosti povezane s tradicionalnimi pustnimi maskami in običaji v občini Ilirska Bistrica.  

2. Višina sofinanciranja

 

Višina zagotovljenih sredstev sofinanciranja prireditve je 6.400,00 evrov.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira tudi stroške prevoza gostujočih pustnih skupin največ do višine 200,00 evrov, za posamezno skupino.

 

 

3. Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s sedežem v občini Ilirska Bistrica, ki so registrirane za izvajanje prireditev.

 

4. Vsebina prijave in koriščenje sredstev

 

Vlagatelj mora vložiti prijavo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti (finančno konstrukcijo) celotne prireditve, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ter planom promocije in oglaševanja prireditve.

 

Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del  razpisne dokumentacije. 

 

Koriščenje sredstev bo možno na podlagi predloženega popolnega zahtevka za izplačilo finančnih sredstev, z dokazili o stroških in plačilih oziroma porabljenih sredstvih, za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve.

 

5. Način rok za oddajo prijav:

 

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najkasneje do ponedeljka, 04. januarja 2010, do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka  oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

 

Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis – Pust 2010 - ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice  mora  biti označen naziv in naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

 

6.   Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega  javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta  14,  6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

7. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri

 

Odpiranje ponudb bo dne 04. januarja 2010, ob 12.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.

 

8. Informacije in pojasnila

 

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/714 13 61, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si  .

 

 

Številka: 410-238/2009

Datum: 10.12.2009

 

                                                                                     ŽUPAN

                                                                          Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

 

ar©tur