OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA - BRKINCA PREGARJE: REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA IN PRIZIDAVA

datum: 12.01.2010

kategorija: Razpisi

1.NAROČNIK:
OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
matična številka: 5880416, davčna številka: SI19908911, ki jo zastopa župan, Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.
2.OBJEKT:
OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA -BRKINCA PREGARJE
3.PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA -BRKINCA PREGARJE: REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA IN PRIZIDAVA.
4.POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:
Naročnik vabi v skladu z določili zakona o javnem naročanju (ZJN-2 in ZJN-2A, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom ter to razpisno dokumentacijo.
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, pri pristojnem registru ali drugem organu oz. da ima dejavnost potrebno za izvedbo posla določeno v statutu ali družbeni pogodbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela iz celotnega razpisa. Drugih variant naročnik ne bo upošteval.
5.VRSTA POSTOPKA:
Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2, naročnik razpisuje javno naročilo po
odprtem postopku. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dodatnih storitev oz. gradenj javno naročilo odda prvotnemu izvajalcu brez predhodne objave v skladu z 29. čl. ZJN-2.
6.PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL:
Pričetek izvedbe del: takoj po podpisu pogodbe.
Rok izvedbe del:
-prizidava do 13.07.2010;
-rekonstrukcija obstoječega objekta do 13.08.2010;
-pridobitev uporabnega dovoljenja do 10.09.2010; (upoštevati izdelavo vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja),
-zunanja ureditev do 27.08.2010;
-finalizacija objekta, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja do 10.09.2010.
To pomeni, da bo v tem roku oz. do 10.09.2010 pridobljeno uporabno dovoljenje in opravljena tudi primopredaja objekta.
Opomba: Finalizacija objekta vključuje izvedbo del, ki bodo potekala sočasno z dobavo in montažo opreme v objektu ter izvedbo vseh zaključnih gradbenih obrtniških in instalacijskih del, katera v fazi gradnje niso bila izvedena oz. so bila izvedena pomanjkljivo.
7.KONTAKTNA OSEBA NAROČNIKA:
Damjan Potepan; damjan.potepan@ilirska-bistrica.si , Tel: 05-71-41-361; 05-71-12-325. Faks: 05-71-41-284.
8.ODDAJA PONUDB:
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:
ura: 12:00
dne: 24.02.2010.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici in primerno označene. V desnem spodnjem kotu mora biti naslov naročnika OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. V levem zgornjem kotu mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ! Ponudba za OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA - BRKINCA PREGARJE: REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA IN PRIZIDAVA 430-4/2010«. Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v povabilu k oddaji ponudbe.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.Odpiranje ponudb se bo vršilo dne 24.02.2010 ob 14:00 uri v sejni sobi občinske stavbe (Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica); navzoči predstavniki ponudnika (-ov) morajo predložiti pooblastila.
9.OCENJENA VREDNOST JAVNEGA RAZPISA:
300.000,00 EUR – vrednost vključuje DDV.
Sredstva se črpajo iz proračunske postavke 4001929, konto 4204, NRP OB038-07-01-0193 in sicer v letu 2010 v višini 300.000,00 EUR.
10.OPREDELITEV POSTAVKE – KONTA V PRORAČUNU ALI FINANČNEM NAČRTU:
-postavka: 4001929;
-konto: 4204;
-NRP: OB038-07-01-0193.
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradne objave Uradnega lista Republike Slovenije št. 01/09, z dne 09.01.2009, www.ilirska–bistrica.si).

Župan Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon. l.r.

Razpisna dokumentacija.

Tehnično poročilo.

Popisi del v excel datoteki (v pomoč ponudnikom):

  1.  gradbena, obrtniška dela;
  2.  elektro instalacije;
  3.  strojne instalacije.

 

ar©tur