Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

datum: 02.08.2010

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS; št. 69/2003, 57/2008), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/09) in sklepa Občinskega sveta z nadaljevanja 34. seje z dne 12.07.2010 objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem

 

1. Okvirno število razpoložljivih neprofitnih stanovanj  namenjenih za oddajo v najem:

-3 stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/09 v nadaljevanju Pravilnik), niso zavezanci za plačilo varščine in njihovi dohodki ne presegajo meje iz navedenega člena (lista A),

-3 stanovanja namenjena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika zavezanci za plačilo varščine in njihovi dohodki presegajo mejo iz navedenega člena (lista B); pri čemer je 1 stanovanje prilagojeno in namenjeno uporabi invalidnih in gibalno oviranih oseb. Če med uspelimi prosilci in njihovimi družinskimi člani teh oseb ne bo, bo stanovanje oddano ostalim uspelim prosilcem z možnostjo zamenjave teh stanovanj z drugimi, če se bo naknadno pojavila potreba invalidnih in gibalno oviranih oseb po teh stanovanjih.

 

Vsa stanovanja so last Občine Ilirska Bistrica. Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi glede na višino dohodka prosilcev in sicer:

-lista A za stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/09 v nadaljevanju Pravilnik), niso zavezanci za plačilo varščine in njihovi dohodki ne presegajo meje iz navedenega člena,

- lista B za stanovanja namenjena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika zavezanci za plačilo varščine in njihovi dohodki presegajo mejo iz navedenega člena.

 

Najemnina bo mesečno določena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/2004, 99/08) in sklepom Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki se sprejema letno na podlagi cit. odloka oz. na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanj v najem.

 

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom veljavnim v času najema stanovanja.

 

V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/2003, 57/2008) lahko najemodajalec vsakih pet let od najemnika zahteva dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. V primeru, da najemnik ne bo več upravičen do neprofitnega stanovanja, se bo najemna pogodba spremenila v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, ki ga določa pravilnik.

Za dodelitev stanovanj v najem se upoštevajo površinski normativi iz 14. člena Pravilnika.

 

 

2. Razpisni pogoji

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

1.   da so državljani Republike Slovenije,

2.   stalno prebivališče na območju Občine Ilirska Bistrica vsaj 2 leti,

3. da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino.,

4.  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 %  vrednosti primernega stanovanja,

5.  da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka,

6.  da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009 gibljejo v mejah določenih v 5. členu Pravilnika in ne presegajo v cit. členih določenih odstotkov oz. zneskov izračunanih od povprečne mesečne neto plače na zaposleno osebo v državi za obdobje od 01.01.2009 do 31.12.2009, ki je znašala  929,57 €.

 

Glede na višino teh dohodkov se bodo prosilci razvrščali na listo A in listo B:

 

                        LISTA A

 

Velikost gospodinjstva%meja dohodka
1-člansko90do 836,61 €
2-člansko135do 1.254,91 €
3-člansko165do 1.533,79 €
4-člansko 195do 1.812,66 €
5-člansko225do 2.091,53 €
6-člansko255do 2.370,40 €

          

                        LISTA B

 

Velikost gospodinjstva%meja dohodka
1-članskood 90 do 200nad 836,61 € do 1.859,14 €
2-člansko od 135 do 250nad 1.254,91 € do 2.323,92 €
3-članskood 165 do 315nad 1.533,79 € do 2.928,14 €
4-članskood 195 do 370nad 1.812,66 € do 3.439,40 €
5-članskood 225 do 425nad 2.091,53 € do 3.950,67 €
6-članskood 255 do 470nad 2.370,40 € do 4.368,97 €

                   

Za vsakega nadaljnjega  člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevkom 20 odstotnih točk za spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za zgornjo mejo.

 

Žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča.

 

Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

 

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku.

 

Na razpisu ne morejo sodelovati:

-         prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo in so zavrnili ponujeno primerno stanovanje brez utemeljenega razloga oziroma so bili iz prednostne liste črtani po lastni krivdi,

-         prosilci, ki so najemniki ali podnajemniki občinskih stanovanj ali so to bili,  pa so v času  najema večkrat kršili najemno pogodbo v smislu določb Stanovanjskega zakona, zaradi česar lahko lastnik najemno pogodbo odpove,

-         prosilci, ki v primeru brezposelnosti nimajo urejenega statusa oz. nimajo nikakršnega vira 

dohodkov (prijava v evidenci brezposelnih oseb, prejemanje socialnovarstvenih   dajatev…).

 

Pri dodelitvi stanovanja se kot prednostne kategorije upoštevajo mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim družinskim članom, žrtve nasilja v družini, prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, prosilci z višjo izobrazbo, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja ter prosilci, ki plačujejo tržno najemnino.

 

Prednostne kategorije iz prejšnjega odstavka se točkujejo z naslednjo višino točk:

 

Prednostne kategorijelista Alista B
1.mlade družine, mladi60 100
2.družine z večjim številom otrok 3 ali več6060
3.invalidi in družine z invalidnim družinskim članom6060
4.žrtve nasilja v družini8050
5.družina z manjšim številom zaposlenih60/
6.prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki (ženske 12 let, moški 13)8080
7.prosilci z višjo izobrazbo (visoka ali univerzitetna, mag. ali dr.) / 60, 80
8.prosilci, ki plačujejo tržno najemnino50 40
9.osebe s statusom žrtve vojnega nasilja50/

Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ima prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja prosilec z višjimi dohodki.

 

Upravičenci, ki bodo glede na višino dohodka razvrščeni na listo B, so pred oddajo stanovanja v najem dolžni plačati varščino v višini 1 mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem.

 

Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom se določijo v odločbi in najemni pogodbi. Varščina se upravičencem vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja, če ob izselitvi iz stanovanja le tega ne vzpostavijo v stanje, kot je bilo ob vselitvi oziroma ne plačajo najemnine in obratovalnih stroškov.

 

3. Razpisni postopek

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis na Občini Ilirska Bistrica, v sprejemni pisarni, ali pisarni št. 11, II. nadstropje Bazoviška 14, Ilirska Bistrica od dneva objave razpisa dalje. Vloga v elektronski obliki je objavljena na spletni strani občine www.ilirska-bistrica.si.

 

Ob vložitvi vloge  so prosilci dolžni plačati upravno takso po tarifni št. 1 v višini 3,55 € točk  in tarifni št. 3.1.za izdajo odločbe v višini 14,18 €  v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 8/00 s spremembami), kar skupaj znaša 17,73 €. Upravna taksa v znesku se plača  neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali na TRR 01238-4380309183 sklic 11 75370-7111002-2008.

 

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem, da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.

 

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

 

Izpolnjeni vlogi morajo prosilci priložiti:

1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za prosilca in ožje družinske člane, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje za obdobje od 01.01.2009 do 31.12.2009,

2. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja

2. odločbo o odmeri dohodnine za leto 2009 prosilca in ožjih družinskih članov oz. ustrezni davčni obračun,

3. v primeru brezposelnosti, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,

4. v primeru šolanja potrdilo o šolanju,

6. potrdilo o zaposlitvi za določen/nedoločen čas,

7. potrdilo o delovni dobi,

8. potrdilo o izobrazbi,

9. v primeru da prosilec ali njegov ožji družinski član poseduje avtomobil, fotokopijo prometnega dovoljenja,

10. dokazilo o statusu stanovanja, v katerem prebiva prosilec oz. oseba, ki z njim rešuje stanovanjsko vprašanje (najemna oz. podnajemna pogodba, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih)

11. izjavo, da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja,

12. izjavo, da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 %  vrednosti primernega stanovanja,

13. izjavo da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka,

14. v primeru nosečnosti potrdilo o zdravniško izkazani nosečnosti,

15. v primeru ločenega življenja roditeljev in otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu), odločba pristojnega organa,

16. v primeru, da prosilec izkazuje status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec), potrdilo, da je preživnina neizterljiva, skladno z odločbo US, št. 1967 (Ur. list RS, št. 45/98) oziroma dokazilo, da uveljavlja preživnino preko preživninskega sklada,

17. v primeru trajnega obolenja zaradi slabih stanovanjskih razmer, izvid osebnega zdravnika Zdravstvene razmere se točkujejo v primeru, če prosilec izpolnjuje naslednja pogoja:

– da je iz predloženega zdravniškega potrdila (osebnega zdravnika) razvidno, da sam prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo in

– da so v zapisniku o točkovanju za stanovanje oziroma prostor v katerem prebiva, upoštevane odbitne točke za delno, pretežno ali vidno vlago ali če je predloženo dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage ali če le-to ugotovi komisija najemodajalca ob samem ogledu

18. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe.

 

Potrdila pod št. 1, 2 in 5 lahko ob ustreznem pooblastilu pridobi pristojna služba občinske uprave. Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni.

Glede na okoliščine posameznega primera sme razpisnik zahtevati od prosilcev tudi druga dodatna dokazila, listine in pojasnila na podlagi poziva.

 

4. SPLOŠNE DOLOČBE

Vlogo z ustrezno dokumentacijo je potrebno oddati na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa. Vloga se lahko odda osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali po pošti priporočeno.

 

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo preučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostnih list za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število razpisanih stanovanj.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.

Za sestavo prednostne liste bodo upoštevane le pisne vloge, ki bodo prispele v roku in katerim bo priložena vsa zahtevana dokumentacija.

 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezen udeleženec ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v roku 30 dni Župan Občine Ilirska Bistrica. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

 

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelim upravičencem bodo sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

 

Dodatne informacije lahko dobite osebno na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Il. Bistrica ter na telefonski št. 71-41-361 oz. po elektronski pošti obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

 

VLOGA

ar©tur