Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VODJA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

datum: 03.09.2010

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica: Vodja Oddelka za družbene dejavnosti, za nedoločen čas

 

Objava: 03.09.2010

Rok za prijavo: 8 dni

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

 

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VODJA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec II ali višji svetovalec I, v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje;

Najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma prva bolonjska stopnja družboslovne, ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri najmanj 5 let delovnih izkušenj, oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv; opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv; strokovni izpit iz upravnega postopka, poznavanje uporabe računalnika; znanje uradnega jezika; državljanstvo Republike Slovenije; ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat opraviti ustrezno usposabljanje, najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, na katero ga bo napotil predstojnik v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih. Izbrani kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka bo moral le tega opraviti najkasneje v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje obsega predvsem:

- neposredna pomoč direktorju pri vodenju strokovnih nalog,
- vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,

- organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja dela v oddelku in   

   sodelovanje z drugimi oddelki ter organi,

- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in

   drugih zahtevnih gradiv,
- vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih,

- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli:

-       kandidati, ki so že delali na vodstvenih mestih,

-       kandidati, ki imajo znanje in veščine za to delo, kot so: natančnost, sistematičnost, dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. pisno izjavo kandidata, da:

je državljan Republike Slovenije, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 

4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 3.  točke iz uradnih evidenc.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu opravljal v nazivu višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006), ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za delovno mesto vodja – družbene dejavnosti″ na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http//www.ilirska-bistrica.si/.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja.

 

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si/.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Nevenka Tomšič, tel. 05 71 41 361.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 110-50/2010

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

ar©tur