Občina Ilirska Bistrica objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto knjigovodja V

datum: 17.09.2010

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica: Knjigovodja V, v Oddelku za gospodarstvo in finance, Občine Ilirska Bistrica, za nedoločen čas

 

- objava: 17.9.2010

- rok za prijavo: 8 dni

 

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB3 (Uradni list RS, št. 63/2007), OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

 

objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto Knjigovodja V, v Oddelku za gospodarstvo in finance v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, za nedoločen čas.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

srednjo strokovno izobrazbo ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri najmanj 6 mesecev  delovnih izkušenj poznavanje uporabe računalnika znanje uradnega jezika.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

  

 

Delovno področje:

·         knjiženje poslovnih dogodkov – prejetih in izdanih računov

·         preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic, potnih nalogov) z zakonskimi določili, ki urejajo to področje

·         priprava sklepov in evidentiranje prerazporeditve proračunskih sredstev

·         pravočasnost posredovanja podatkov službam občinske uprave in drugim institucijam

·         usklajevanje analitične evidence s sintetično

·         izstavljanje računov in zahtevkov ter vodenje analitične evidence ter spremljanje neplačnikov, priprava opominov, obračuna obresti za neplačane terjatve in priprava dokumentacije potrebne za pripravo predlogov za izterjavo, izračun revalorizacije

·         evidentiranje izplačanih subvencij

·         izvajanje enostavnejših nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna

·         arhiviranje finančne dokumentacije in ostalih računovodskih listin oziroma dokumentacije

·         izpisovanje dnevnika glavne knjige

·         sodelovanje pri pripravi periodičnih in letnih poročil

·         spremljanje predpisov s svojega delovnega področja

·         opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje, direktorja občinske uprave in župana

 

Prednost pri izbiri bodo imeli:

-          kandidati, ki so že delali na področju računovodstva proračuna oziroma za proračunske uporabnike,

-          kandidati, ki imajo znanje in veščine za to delo, kot so: natančnost, sistematičnost, dobre organizacijske sposobnosti, vztrajnost.

 

Prijava mora vsebovati:

- pisno izjavo o zaključku šolanja, z navedbo naziva končane šole, smerjo in datumom

  Zaključka,

- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih

  delovnih izkušenj.

 

Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, ali pa poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz prejšnjega odstavka iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas  s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto Knjigovodja V″, na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http//www.ilirska-bistrica.si/ in v uradnih prostorih Zavoda RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po javni objavi prostega delovnega mesta.

 

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si/  

  

Informacije o izvedbi javne objave daje Nevenka Tomšič, tel. 05 -  71 41 361.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 110-55/2010

 OBČINA ILIRSKA       BISTRICA

ar©tur