Razpis za prosto strokovno-tehnično delovno mesto »TAJNICA V«

datum: 24.11.2010

kategorija: Razpisi

 

Številka: 110-77/2010

 Datum: 24.11.2010

 

Zadeva: Razpis za prosto strokovno-tehnično delovno mesto »TAJNICA V«

 

Na podlagi 53. člena in  7.točke 57.člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/2007, 65/08) OBČINA ILIRSKA BISTRICA, BAZOVIŠKA CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA, objavlja razpis za prosto strokovno-tehnično delovno mesto:

 

TAJNICA V- tajnica župana v občinski upravi občine Ilirska Bistrica,

za nedoločen čas, s poskusnim delom dveh mesecev   

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje;

 • srednja strokovna izobrazba, ekonomska smer,
 • 4 let delovnih izkušenj,
 • poznavanje uporabe računalnika in poznavanje programov Word, Excel
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Delovno področje obsega predvsem:

 • izvajanje tajniških nalog,
 • vodenje evidenc,
 • pripravljanje in organiziranje sestankov,
 • vodi in ažurira kadrovsko evidenco, personalno evidenco, prisotnost na delu, dopuste, druge sezname, statistiko in preglede iz delovnih razmerij,
 • pripravlja in organizira sestanke strank za župana in direktorja občinske uprave,
 • sprejema in usmerja stranke za župana in direktorja občinske uprave,
 • posreduje telefonske razgovore,
 •  sodeluje pri sprejemanju in oddaji pošte, nadomeščanju pri opravljanju del in nalog sprejemne pisarne in strokovno administrativnih del za občinski svet in njegova delovna telesa in v času odsotnosti uslužbencev,
 • izdaja, spremlja in obračunava potne naloge, vodi koriščenje službenih vozil in spremlja stroške,
 • opravlja tudi druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske uprave

 

Od kandidatov se pričakuje, da so pri svojem delu samoiniciativni in samostojni, natančni in dosledni ter zadane naloge izvajajo v skladu s postavljenimi roki in navodili.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. pisno izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 

4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 3.  točke iz uradnih evidenc.  

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se  ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za delovno mesto » TAJNICA V« na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http//www.ilirska-bistrica.si/.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Z izbranim kandidatom bo po zaključku postopka izbire najbolj usposobljenega kandidata sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, neizbrani kandidati pa bodo o neizbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od dne izbire kandidata.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Andreja Derenčin, tel.št. 05 71 41 361, el. pošta: .

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

                                                                                    ŽUPAN OBČINE ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                        EMIL ROJC

 

ar©tur