Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2011

datum: 03.03.2011

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 9. člena  Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/2008, z dne 05.02.2008), in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7, z dne 04.02.2011) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2011

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2011.

 

Predmet javnega razpisa so naslednji programi v skupni višini do 38.361 EUR:

- Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L); do: 21.177 EUR;

- Sklop II: sofinanciranje gostovanj kulturnih programov v Ilirski Bistrici (M1); do: 5.929 EUR;                         - Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2); do: 1.800 EUR;

- Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3); do: 4.235 EUR;

- Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih,

               ali drugih podobnih svečanostih (M4); do: 2.255 EUR;

- Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do: 2.965 EUR.

 

V sklopu št. II: sofinanciranje gostovanj kulturnih programov v Ilirski Bistrici (M1) se za gostovanja domačih društev izven meja naše Občine nameni največ 1.694 EUR, pri čemer se iz tega sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata jesen, Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in reviji pihalnih godb Kraške godbe.

 

V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira Premska srečanja do višine 1.058 EUR, od katerih se do višine 530 EUR nameni kot nagrada za najboljše literarno delo.

 

V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4) se sofinancira naslednje prireditve in sicer največ do navedenih zneskov:

 

- Dan upora proti okupatorju do:           449 EUR,

- Prvi maj – praznik dela do:                906 EUR,

- Dan državnosti do:                            450 EUR,

- Dan samostojnosti do:                      450 EUR.

 

Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:

-       prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;

-       prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni razpis, in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.

 

2. POGOJI IN MERILA

Na razpis se lahko prijavijo:

-       kulturna društva,

-       ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,

-       zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,

-       javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,

-       samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.

 

Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

-       da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo),

-       da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,

-       da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,

-       imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,

-       imajo urejeno evidenco o članstvu,

-       da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

-       da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,

-       posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,

-       posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

 

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni:

-       na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.

-       Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri (3) izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.

-       uskladiti termine programov z območno izpostavo JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na več lokacijah.

V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem sredstva ne izplačajo.

 

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

 

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Vloga mora vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog).

 

4. NAČIN  IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 08.04.2011 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

Na ovojnici prijavitelj navede: »Vloga na javni razpis KULTURA 2011 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

5. KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

6. ODPIRANJE PONUDB IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Odpiranje ponudb bo predvidoma dne 11.04.2011 ob 08.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma do konca maja 2011 in nato pozvani k sklenitvi pogodb. Če komisija ugotovi, da so prispele vloge na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 71 12 333.

 

 

Številka:410-18/2011                                                                                                                                            Datum: 16.02.2011

                                                                     OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                  ŽUPAN

                                                                                 Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija

Obrazci

 

 

ar©tur