Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe »Velikonočne prireditve 2011« v Občini Ilirska Bistrica

datum: 09.03.2011

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil  Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 07/2011, z dne 04.02.2011) objavlja

 

                                       Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe

                                 »VELIKONOČNE PRIREDITVE  2011« v Občini Ilirska Bistrica

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe »Velikonočne prireditve 2011« v Občini Ilirska Bistrica.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 830,00 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v občini Ilirska Bistrica.

 

Rok za izvedbo prireditve je v času med 14.04.2011 in 25.04.2011.

 

Prijave morajo biti oddane  na razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave Javnega razpisa do zaključka Javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta  14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

Prijava mora  biti oddana v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano:  "Ne odpiraj – Velikonočna prireditev 2011", na ovojnici mora biti tudi jasno razviden naziv in naslov pošiljatelja.

 

Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele do torka, dne 15.03.2011, do 09.00 ure, po pošti na naslov:  Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali  bodo do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje levo.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno.

Odpiranje prijav bo 15.03.2011, ob 12.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku osem (8) dni od odpiranja prijav.

Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Namen prireditve je poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica, oživitev starih običajev in prenos tradicije na otroke in mladino.

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/71 12 315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: .

 

 

                                                                                  Župan

                                                                                Emil Rojc

 

Številka: 410-34/2011

Datum: 17.02.2011

ar©tur