Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Svetovalec III v oddelku za gospodarsko infrastrukturo"

datum: 18.03.2011

kategorija: Razpisi

 

Številka: 110-15/2011                                                                                                                                               Datum: 18.3.2011

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                                                                                                                            BAZOVIŠKA CESTA 14                                                                                                                                                     6250 ILIRSKA BISTRICA

 

ZADEVA: OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA

 

Rok za prijavo: 8 dni

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008 ZJU-D), OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

 

                     SVETOVALEC III V ODDELKU ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO,

ki se opravlja v nazivu Svetovalec III, II ali I, v Režijskem obratu v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje;

 • najmanj visoka strokovna izobrazba upravne smeri;
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • poznavanje uporabe računalnika;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti.

 

Izbrani kandidat mora najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje za imenovanje v naziv, predpisano v skladu s 89. členom  Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB3 in 65/2008 ZJU-D), razen v primeru, da ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave).

 

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka, ga mora v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS št. 24/06 Uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje obsega predvsem:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevanih gradiv s predlogi ukrepov,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji in vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • opravljanje drugih del in nalog podobne zahtevnosti.

 

Od kandidata se pričakuje:  natančnost, doslednost, sistematičnost, dobre komunikacijske sposobnosti.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. pisno izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,                                                                                                                                 - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,                                                  - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 

4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 3.  točke iz uradnih evidenc.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

 

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami  in znanjem iz delovnega področja.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokumentacije in na podlagi osebnega razgovora s kandidati.

 

V skladu z 61.a členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB3 in 65/2008 ZJU-D) in 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, ne bodo uvrstile v izbirni postopek. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele prijave.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu opravljal v nazivu Svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv Svetovalec II in Svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno mesto Svetovalec III v Oddelku za gospodarsko infrastrukturo, Režijski obrat« na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http//www.ilirska-bistrica.si/.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dne izbire kandidata.

 

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si/.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Andreja Derenčin, tel.št. 05 71 41 361, el. pošta: .

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

 

 

 

                                                                                                      OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                                                                                                                              ŽUPAN                                                                                                                                                                             EMIL ROJC

ar©tur