Javna dražba za najem garaže

datum: 21.03.2011

kategorija: Razpisi

Javna dražba za najem garaže

 

Občina Ilirska Bistrica v skladu s 26., 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10) in sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 3528-40/2010 z dne 27.01.2011 razpisuje

 

JAVNO DRAŽBO

 

Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla:

1. Najem garaže št. 1 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica.

2. Najem garaže št. 2 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica.

3. Najem garaže v izmeri 27 m2 ob stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica.

 

 

Javna dražba se izvede za vsako garažo posebej. Garaže se oddajo z najemno pogodbo v najem za določen čas 5 let. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga bremena.

Garaže se oddajo v najem v stanju kakršnem so. Najemnik lahko opravi le tista dela za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. V garažah je prepovedano hranjenje nevarnih snovi. Dražitelj, ki je uspel pri dražbi posamezne garaže se ne more udeležiti dražbe drugih garaž, morebitna vplačana varščina za ostale garaže se mu vrne.

 

II. Pogoji in pravila javne dražbe:

1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja

 

1. Izklicna mesečna najemnina za najem garaže št. 1 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica je 30,00 €. Ob enaki ponujeni ceni-najemnini imajo prednost pri najemu prebivalci stavbe Vojkov drevored 2.

2. Izklicna mesečna najemnina za najem garaže št. 2 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica 30,00 €. Ob enaki ponujeni ceni-najemnini imajo prednost pri najemu prebivalci stavbe Vojkov drevored 2.

3. Izklicna mesečna najemnina za najem garaže v izmeri 27m2 ob stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica je 40,50 €. Ob enaki ponujeni ceni-najemnini imajo prednost pri najemu prebivalci stavbe Župančičeva 2 in 4.

 

Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 5 €.

 

2. Rok sklenitve pogodbe

Za vsako garažo se z najugodnejšim dražiteljem sklene pogodba za najem posamezne garaže. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

 

3. Način in rok plačila

Najemodajalec oz. njegov pooblaščenec bo za vsako garažo izstavljal mesečne račune za najemnino, ki jih mora najemnik plačati v 8 dneh od izdaje računa. Najemnina se začne obračunavati z dnem podpisa najemne pogodbe. Najemnik bo poleg najemnine plačeval tudi obratovalne stroške in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne druge stroške, davke in dajatve.

 

4. Višina varščine

Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 1 mesečne najemnine na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, za

-najem garaže št. 1 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica sklic na številko 1,  

-najem garaže št. 2 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica sklic na številko 2,

-najem garaže v izmeri 27 m2 ob stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica sklic na številko 3.

 

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. Plačana varščina se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi se varščina ne vrne.

 

 

5. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:

Na dražbi, lahko za najem garaž sodelujejo fizične osebe z območja RS oz. z območja države članice EU.

 

Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:

-         potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TR računa za primer vračila varščine,

-         potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (DURS) (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva navedeno potrdilo, vkolikor takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke, ki ne sme biti starejše od 30 dni),

-         potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR, (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske fizične osebe, vkolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imel blokade TRR),

-         pooblastilo, če fizično osebo za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, ki mora biti notarsko overjeno,

-         osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,

-         davčno, matično in telefonsko številko.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Vse listine in dokazila oz. potrdila, razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.

 

7. Pravila javne dražbe:

Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2007, 55/2009, 49/2010). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino, ki ne more biti nižja od izklicne najemnine. Javna dražba za posamezno garžo je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in jo nobeden od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove k podpisu najemne pogodbe. Župan ali pooblaščena oseba s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

 

III. Datum, čas in kraj javne dražbe:

Javna dražba bo potekala v sredo 06.04.2011 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno.

 

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. št. 05 71-12-326.

                                                                                             

                                                                                  OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                    ŽUPAN

                                                                                                  Emil Rojc

ar©tur