Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2011« v Občini Ilirska Bistrica

datum: 29.03.2011

kategorija: Razpisi

 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/2011, z dne 04.02.2011) Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

                                                                           Javni razpis

za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2011« v Občini Ilirska Bistrica

 

 

I. Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2011« v Občini Ilirska Bistrica, katere namen je ohranjanje tradicionalnega običaja, ki se je v Občini Ilirska Bistrica izvajal do leta 2003.

 

II. Višina sofinanciranja

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala prireditev v višini do 6.300,00 evrov .

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v občini Ilirska Bistrica, ki so na dan prijave registrirane za izvajanje prireditev.

 

III. Kraj in čas izvedbe prireditve

Prireditev »Vizita 2011« se izvede v sklopu prireditev organiziranih ob občinskem prazniku. Kraj osrednje prireditve je v Ilirski Bistrici, na območju Bazoviške ceste, Cankarjeve ulice ali Trga Maršala Tita.

Rok za izvedbo osrednje prireditve je sobota,  4. junij 2011. 

 

IV. Vsebina prijave

Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta  14,  6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

Prijava mora  biti oddana v zapečateni kuverti oz. ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani kuverte oz. ovitka mora biti izpisano:  "Ne odpiraj – Javni razpis - Vizita 2011".

Prijava mora prispeti do petka, dne 15.04.2011, do 09.00 ure v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo 15.04.2011, ob 12.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku osem (8) dni od odpiranja prijav.

 

V. Program prireditve

Program prireditve mora vsebovati:

1. vsaj tri tradicionalno okrašene vozove s konjsko vprego, v programu ne smejo sodelovati moderna prevozna sredstva,

2. si nastopajoči na vozovih morajo biti opravljeni tradicionalno,

3. vsaj tri stojnice na katerih bodo lokalna turistična ali kulturna društva ali posamezniki izdelovali cvetje iz krep papirja in ga brezplačno nudili obiskovalcem,

4. kulturno zabavni program z glasbeno skupino in nastopom vsaj ene odrasle in vsaj ene otroške folklorne skupine ter pevskega zbora, v katerem se bo prepletala zgodovinsko-etnološka in turistična nit.

 

VI. Namen prireditve

Spodbujanje inovativnega pristopa k poustvarjanju tradicionalnih običajev in njihov prenos na otroke in mlade, poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica.

Prireditev mora biti brezplačna (brez vstopnine). Podrobnejši pogoji so razvidni v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Ilirska Bistrica, kontaktna oseba: Tanja Šajina, tel. št. 05/ 71 12 315 ali na elektronskem naslovu: .

 

Datum: 18.03.2011                                                                                                                                                           Številka: 410-83/2011

 

                                                                                                                                    ŽUPAN                                                                                                                                                                                Emil Rojc

ar©tur