Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica v letu 2011

datum: 30.03.2011

kategorija: Razpisi

 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03),  Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 33/08, z dne 4.4.2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 07/2011, z dne 04.02.2011), objavlja župan Občine Ilirska Bistrica

 

                                                                          JAVNI RAZPIS

                                            za sofinanciranje delovanja turističnih društev v

                                                         Občini Ilirska Bistrica v letu 2011

 

1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.

 

Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2011  in praviloma obsegajo naslednje vsebine:

 • izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
 • izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti, ipd.,
 • organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje,
 • šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
 • oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.

 

2. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV PO TEM RAZPISU:

Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so registrirana po zakonu o društvih,
 • da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
 • da izvajajo organizirano redno aktivnost.

 

3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:

Proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 6.300,00 € .

 

4. VIŠINA SOFINANCIRANJA:

Prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

 

5. Obdobje za porabo sredstev:

Rok za realizacijo odobrenih aktivnosti je do 31.12.2011, rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vsebinskega poročila je četrtek, 10.11.2011, za odobrene aktivnosti, ki se bodo izvajale po 10. novembru 2011,  pa do 16.01.2012.

 

6. Vsebina prijave:

Vloga mora vsebovati:

 • izpolnjen obrazec  razpisne dokumentacije,
 • program dela društva s finančnim predračunom in viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej,
 • poročilo o že izvedenih aktivnostih v letu 2011,
 • izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
 • izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
 • izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom,
 • seznam članov društva, ki  so poravnali članarino za tekoče leto.

 

Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali pridobi s spletne strani občine, http://www.ilirska-bistrica.si.

 

7. Rok in naslov za vložitev vloge:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 19. aprila 2011, do 09.00 ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali kot priporočena pošiljka na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in  naslovom pošiljatelja in označene z oznako "NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS - TURIZEM 2011".

Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremljene in popolne vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev sofinanciranja mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:

 • pravilno in popolno izpolnjen obrazec  razpisne dokumentacije,
 • priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva Javni razpis in razpisna dokumentacija,
 • vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila Javnega razpisa.

 

8. Obravnava vlog:

Vloge bo obravnavala tri-članska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma v roku 30 dni od odpiranja prijav.  S prejemniki sredstev bo Občina sklenila pogodbe o sofinanciranju.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem (8) dni od odpiranja pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet (5) dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na tel. 05/71 12 315, osebno pri Tanji Šajina  ali na elektronskem naslovu .

 

Številka: 410-82/2011

Datum: 18.03.2011 

                                                                                              Župan                                                                                                                                                Emil Rojc 

ar©tur