Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v občini Ilirska Bistrica v letu 2011

datum: 01.04.2011

kategorija: Razpisi

Na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 04/06) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7, z dne 04.02.2011) Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJA

SPOMENIKOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2011

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu  2011. Višina sredstev, ki so za ta namen predvidena v proračunu Občine Ilirska Bistrica, za leto 2011 je 27.350 evrov.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljalci spomenikov, drugih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju Občine Ilirska Bistrica.

Predlagatelj lahko vloži predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, kar mora biti v vlogi posebej navedeno.

 

3. MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Pri vrednotenju vlog bodo upoštevana naslednja merila in  kriteriji:

 

1.      Delež predvidenega sofinanciranja investicije iz proračuna Občine Ilirska Bistrica.

Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se sofinancira največ 50 % vrednosti investicije. Glede na predvideni delež sofinanciranja občine v okviru vrednosti celotne investicije je točkovanje sledeče:

-       od 0 do 15 %  proračunskih sredstev -  10 točk

-       od 15,01 do 25 % proračunskih sredstev  -  8 točk

-       od 25,01 do 35 % proračunskih sredstev  -  6 točk

-       od 35,01 do 50 %  - 4 točke.

 

2.      Kategorizacija spomenika oz. objekta z vidika kulturne dediščine:

-       objekti vpisani v Register kulturne dediščine RS (RKD) kot kulturni spomenik (KS) – 10 točk

-       objekti vpisani v Register kulturne dediščine RS (RKD) kot kulturna dediščina (KD) – 7 točk

-       objekti predlagani za vpis v Register kulturne dediščine RS (RKD) – 5 točk

-       nekategorizirani objekti in spominska obeležja – 3 točke

 

3.      Vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu:

-       sanacija streh in posegi v statične elemente konstrukcij  -  7 točk

-       ostala obnovitvena in vzdrževalna dela – 4 točke

Obnove dostopnih poti, stopnišč ter obzidij niso predmet tega razpisa.

 

4. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu Prijava na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v občini Ilirska Bistrica v letu 2011, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Predlagatelj mora k izpolnjeni  prijavi na razpis obvezno priložiti še naslednjo  dokumentacijo:

-       podpisan vzorec pogodbe (priloga k razpisni dokumentaciji),

-       izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev in točnosti podatkov (priloga k razpisni dokumentaciji),

-       mapno kopijo,

-       zemljiškoknjižni izpisek,

-       soglasje lastnikov ali solastnikov v primeru, da se za sofinanciranje ne prijavlja izključni lastnik objekta,

-       soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (za objekte kulturne dediščine vpisane v Register kulturne dediščine RS – RKD)

-       izvedbeni predračun za obnovitvena in vzdrževalna dela (pri fazni investiciji za prijavljeno fazo),

-       upravno dovoljenje (ni pogoj),

-       pogodbo/e  z izvajalcem/ci (ni pogoj),

 

Podatke o kategorizaciji spomenika bo preveril naročnik v lastnih evidencah, zato jih predlagateljem ni potrebno dostavljati.

 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

5. NAČIN  IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 04.05.2011 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

 

Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v občini Ilirska Bistrica v letu 2011 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

6. ODPIRANJE PONUDB IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Prispele vloge bo pregledala tri (3) članska komisija, ki jo imenuje župan. Če komisija ugotovi, da je prispela vloga na javni razpis nepopolna, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.

Imenovana komisija bo na podlagi pogojev in meril popolne vloge ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2011 predvidoma do konca junija 2011.

V primeru večjega števila vlog se komisija lahko odloči, da ob upoštevanju nujnosti izvedbe projekta, sredstev ne dodeli vsem prijaviteljem.

 

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, ima možnost v roku 8 dni od prejema sklepa vložiti pri županu pritožbo, s katero predlaga, da se preveri utemeljenost sklepa o sofinanciranju. V pritožbi mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev niso predmet pritožbe. Pritožbo obravnava župan ter s sklepom ponovno odloči o dodelitvi sredstev. Sklep župana o pritožbi predlagatelja vloge je s tem dokončen.

Sofinanciran bo eden ali več projektov, v odvisnosti od števila prijav. Odobreni znesek sofinanciranja je lahko nižji od zneska, ki ga v vlogi predvidi predlagatelj.

Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s sofinanciranjem obnove in vzdrževanja spomenikov bosta Občina Ilirska Bistrica in posamezen izbrani prijavitelj uredila s Pogodbo o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2011.

 

Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti postopke izbire najugodnejšega ponudnika ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo javno naročanje. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

7. KORIŠČENJE SREDSTEV

Sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo opredeljen v pogodbi o sofinanciranju.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 7112 333.

 

 

Številka: 410-78/2011

Datum: 15.03.2011

 

                                                            ŽUPAN

                                                           Emil Rojc

ar©tur