Kategorizacija občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica, ureditev banke cestnih podatkov (BCP) in izdelava katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) za občinsko cestno omrežje

ar©tur