Javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja občinske uprave v Občini Ilirska Bistrica

datum: 20.05.2011

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica: Direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica, za določen čas, za dobo petih let

 

Objava: 20.5.2011

Rok za prijavo: 8 dni

 

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, uradno prečiščeno besedilo, Ur. list RS, št. 63/2007, 65/2008 ZJU-D), Občina Ilirska Bistrica objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto  

                                DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE V OBČINI ILIRSKA BISTRICA  

 

Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju in se opravlja v nazivu sekretar.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv in strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru mora izbrani kandidat najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje za imenovanje v naziv, predpisano v skladu s 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB3 in 65/2008 ZJU-D), razen v primeru, da ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave).

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka, ga mora v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 -Uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo v skladu z 81. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB3 in 65/2008 ZJU-D) preverjalo, ali ima funkcionalna znanja vodenja v javni upravi – upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru mora izbrani kandidat ta znanja pridobiti najkasneje v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo o znanju uradnega jezika,

4. izjavo kandidata, da:

         - je državljan Republike Slovenije,

         - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni                 dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

         - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se                  preganja po uradni dolžnosti,

         - ima opravljen strokovni izpit - državni izpit iz javne uprave ter strokovni izpit iz upravnega postopka              (razen v primeru po 89. členu Zakona o javnih uslužbencih),

5. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobiti podatke, navedene v 4. točki, iz uradnih evidenc. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, jih bo moral pridobiti in predložiti sam.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Zaželena so znanja in izkušnje s področja delovanja lokalne samouprave in uporabe proračunskih sredstev, organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti.

 

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri.

Izbrani kandidat bo opravljal naslednje naloge:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja občine,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji,
 • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.

V skladu z 61. a členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB3 in 65/2008 ZJU-D) in 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in formalno popolne prijave.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za javni natečaj za delovno mesto direktorja občinske uprave«, na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,  in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni stani Občine Ilirska Bistrica, www.ilirska-bistrica.si.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Dženi Slavec, tel.št. 05 71 41 361, el. pošta: .

 

Številka: 110-37/2011

Datum: 20.5.2011

                                                                                                           ŽUPAN                                                                                                                                                                  Občine Ilirska Bistrica                                                                                                                                                         Emil Rojc

ar©tur