Javni razpis za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica za šolsko oz. študijsko leto 2011/2012

datum: 16.08.2011

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij (Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30.12.2009, Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 2, leto 4, 31.03.2011), objavlja

 

                JAVNI RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA

                                     ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

 

 

1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2011/2012 za naslednje programe in smeri izobraževanja:

1 štipendija: profesor violončela,

1 štipendija: profesor klarineta,

1 štipendija: profesor trobil – pozavna,

1 štipendija: profesor trobil – trobenta,

1 štipendija: profesor razrednega pouka,

1 štipendija: profesor slovenskega jezika,

1 štipendija: profesor matematike in fizike,

1 štipendija: diplomirani inženir radiološke tehnologije,

1 štipendija: diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva (univ. program oz. bolonjska 1. stopnja),

 

2. Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po dodiplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim dijakom in študentom.

 

3. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije:

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
 • imeti mora stalno prebivališče na območju občine Ilirska Bistrica,
 • kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki se nanaša na prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še zaprosil za štipendijo),
 • ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme biti starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu  v prvi letnik dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,
 • ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne  sme opravljati samostojne registrirane dejavnosti,
 • za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandidat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole najmanj tri oziroma povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri,
 • za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v zadnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na maturi mora doseči najmanj 70% vseh možnih točk,
 • kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipendijo za nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja ali podiplomskega izobraževanja mora imeti povprečje ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem letu najmanj 7.

 

4. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno prijavo, ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo naslednjo dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica) :

 • fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
 • fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,
 • izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga vloge),
 • izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga vloge),
 • dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega oz. študijskega leta,
 • potrdilo o doseženem uspehu na maturi,
 • potrdilo o vpisu v šolskem oz. študijskem letu 2011/2012,
 • dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo o odmeri dohodnine za leto 2010,
 • potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 2010 in
 • kratek življenjepis. 

 

5. Rok za oddajo prijav je do vključno 30.09.2011.

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 30.09.2011 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno »Javni razpis za kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2011/2012«. Prijavi priložite zahtevano dokumentacijo.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi za dodelitev štipendije.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 7112 333.

 

Številka:110-43/2011                                                                                                                           

Datum: 22.07.2011                                      

                                                                           OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                                                                                                               ŽUPAN                                                                                                                                                     Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija - Kadrovske štipendije

ar©tur