Javni natečaj za odgovornega urednika glasila Občine Ilirska Bistrica "Bistriški odmevi"

datum: 14.03.2012

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica: Odgovorni urednik glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

 

 

- objava: 14.3.2012

- rok za prijavo: 8 dni

 

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008 ZJU-D), 22. člena Odloka o glasilu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 14, 7.2.2008) in v skladu z določbami Zakona o medijih (uradno prečiščeno besedilo, Zmed-UPB1, Ur. l. RS, št. 110/2006), Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

                                                 javni natečaj za odgovornega urednika

                                       glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

 

1. Kandidat mora v vlogi navesti in predložiti naslednja dokazila:

 • ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva, državljanstvo;
 • izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
 • pisno izjavo o zaključku šolanja, z navedbo naziva končane šole, smerjo in datumom zaključka in dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe;
 • navedba poklica, za katerega je usposobljen;
 • naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja in dokazilo o zaposlitvi (v primerih, če je kandidat zaposlen);
 • dokazilo o referencah s področja novinarskega dela (oziroma o objavah v medijih vpisanih v razvid medijev);
 • kratek življenjepis;
 • kratko vizijo oz. izhodišča za programsko zasnovo glasila;
 • pisno izjavo, da je poslovno sposoben;
 • pisno izjavo, da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja;
 • pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, če dokazil k vlogi ne predloži sam.

 

2. Kandidat mora poleg zakonskih izpolnjevati naslednje pogoje:

najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri, ima izkušnje s področja novinarskega dela, poznavanje uporabe računalnika.

 

3. Izbrani kandidat bo opravljal predvsem naslednje naloge:

 • zagotavljanje rednega izhajanja glasila, vključno v elektronski obliki in sodelovanje v vseh fazah nastajanja glasila,
 • spremljanje dogajanja v občini in izbor tem ter priprava zahtevnejših člankov,
 • skrb za vsebinsko in vizualno aktualnost glasila, sodelovanje pri oblikovanju občinskega glasila, internih glasil, publikacij
 • celoten pregled nad glasilom,
 • delo odgovornega urednika,
 • vodenje uredništva,
 • sklicevanje sej uredniškega odbora,
 • priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila in potrebnih postopkov oddaje javnih naročil za grafično pripravo in tisk glasila,
 • skrb za izvajanje in spoštovanje kodeksa novinarske poklicne etike ter druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.

 

Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog župana.

Odgovornemu uredniku traja mandat štiri leta.

Zaposlitev ni redna. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za dobo štirih let, s polnim delovnim časom, ali kot z zunanjim pogodbenim izvajalcem, po imenovanju odgovornega urednika s sklepom občinskega sveta

 

4. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za javni natečaj za odgovornega urednika glasila občine«, na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,  in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni stani Občine Ilirska Bistrica, www.ilirska-bistrica.si.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejeti odločitvi.

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

5. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Andreja Derenčin, univ.dipl.prav., direktorica občinske uprave, tel.št. 05 71 41 361, el. pošta: andreja.derencin@ilirska-bistrica.si.

 

Številka: 030-1/2012

Datum: 14.3.2012

 

                                                                                                             Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                                        ŽUPAN

                                                                                                                  Emil ROJC,l.r.

ar©tur